Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/81/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnegoUCHWAŁA Nr XVI/81/04
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 30 stycznia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września
2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCPLAN INWESTYCYJNY 4.doc (1,19MB)