Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

UCHWAŁA Nr XVI/85/04
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 stycznia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) uchwala się, co następuje:§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/290/02 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 126, poz. 1635) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. 1. Wydzielone w mieszkaniowym zasobie gminy lokale, przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą być wynajmowane wyłącznie osobom niezbędnym dla gminy ze względu na posiadane kwalifikacje i rodzaj wykonywanej przez nie pracy zawodowej.

2. Za niezbędne dla gminy uważa się takie osoby, które wykonują zawody służące realizacji zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, a w szczególności w części dotyczącej edukacji publicznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

3. Decyzję o wynajmie lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy podejmuje Burmistrz Leśnicy po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.


§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia