Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica

UCHWAŁA Nr XVI/84/04
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 stycznia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy LeśnicaNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) uchwala się, co następuje:§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2003 r. Nr 23, poz. 563) wprowadza się następującą zmianę:

w Rozdziale 3 Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2003 – 2007 w pozycji Budynki przeznaczone do sprzedaży kropkę po punkcie 5 zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6. Leśnica, ul. Kozielska 25 A - 12 lokali mieszkalnych.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.