Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.728.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

 Zarządzenie Nr 0050.728.2023

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje:

§ 1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.694.2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. zbyć w drodze  przetargu ustnego ograniczonego.

      2. Warunki przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.    Przetarg ustny ograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz 

(-) Łukasz Jastrzembski 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.728.2023 z dnia  22 lutego 2023 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY  ogłasza I  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

w  obrębie   L E Ś N I C A   

Nieruchomośći gruntowej, opisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00041052/6  Nieruchomość nie posiada obciążeń.                          

Lp

Nr ewid.nieruchomości

Pow. Nieruch.

w  ha

Opis nieruchomości / Przeznaczenie     w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Cena wywoławcza nieruchomości

złotych netto

1.

dz. nr 2183/2  km 5

0,0668

 niezabudowana S-RIIIa, teren zabudowy usługowej 1U

40.000

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek  Vat. 23%.

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego  nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy lub w kasie Urzędu do dnia 23.03.2023 r. do godz.12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu  28.03.2023 r. o  godz.11.00  w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy  ul.1 Maja 9.

Nieruchomość bedąca przedmiotem przetargu położona jest pomiędzy działkami i nie posiada dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębna działka. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujących działki oznaczone numerami:

-   2180,2181, 2182 obręb Leśnica

 Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest :

- złożenie  do dnia 23.03.2023 r w Urzędzie Miejskim pisemnego  zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z kopią  dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium,

 - przedłożenie dokumentu tożsamości,  stosowne pełnomocnictwo.

W terminie do dnia 27.03.2023 r. zostanie podana  do publicznej wiadomości lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu po

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.728.2023 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (1,05MB)

DOCKlauzula informacyjna RODO - Sprzedaż nieruchomości gminnych.doc (51,50KB)

PDFLista osób zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki.pdf (186,39KB)