Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/80/2004 Rady Miejskiej w Lesnicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.

UCHWAŁA NR XVI/80/04
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 214 , poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162 , poz.1568 ), art.109 , art.116 , art.117 , art. 118 , art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 , ust.3 i 4 art.128 ust.2 pkt 1 i 2 , art.134 ust.3 , art. 135 oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , Nr 45, poz. 391 , Nr 65 , poz.594 , Nr 96 , poz.874 i Nr 166 , poz.1611 ) , art.3 i art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje :& 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2004 .

& 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.043.934,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 1
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 416.811,-zł
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
( & 2010 )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.384,-zł
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami aministracji rządowej
( & 2020 )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.000,-zł
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
( & 6330 )
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń 95.000,-zł
na sprzedaż napojów alkoholowych

& 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.059.218,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 2
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących 416.811,-zł
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
- wydatki na zadania bieżące realizowane 4.384,-zł
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

- wydatki na realizację inwestycji i zakupów 5.000,-zł
inwestycyjnych własnych gmin

- wydatki na realizację zadań z zakresu 95.000,-zł
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.893.320,-zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 5.500,-zł
(odsetki od pożyczek i kredytów )

- wydatki majątkowe ( załącznik nr 6 ) 895.000,-zł

- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych 389.000,-zł
( załącznik nr 8 )

& 4. Uchwala się przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w wysokości 1.155.284,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w wysokości 140.000,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 .
Deficyt budżetowy w wysokości 1.015.284,-zł oraz spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 140.000,-zł pokryte zostaną z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

& 5. Uchwala się wykaz ważniejszych zadań remontowych do sfinansowania w roku budżetowym , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

& 6. Uchwala się dotacje dla następujących gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości :
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 114.000,-zł
- Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 275.000,-zł
o g ó ł e m : 389.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 .

& 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości : przychody 2.993.883,-zł , wydatki 2.993.883,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 9.

& 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości : przychody 185.800,-zł, wydatki 185.800,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 10 .

& 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
przychody 4.535.000,-zł , wydatki 4.535.000,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 11.

& 10. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,-zł oraz rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 160.000,-zł.

& 11. Ustala się , że :
1) maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Leśnicy w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,-zł ,
2) Burmistrz Leśnicy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w sumie do wysokości 100.000,-zł .

& 12. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków, tj.przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji i wydatków majątkowych,
2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych .
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy .

& 13. Burmistrz opracuje i przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej , w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicznych .

& 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

& 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

& 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .XLSZał 1 i 2.xls (99,00KB)

XLSZał 3.xls (34,00KB)

XLSZał 4 i 5.xls (12,50KB)

XLSZał 6 i 7.xls (26,50KB)

XLSZał 8,9,10,11.xls (37,00KB)