Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej

UCHWAŁA Nr XVI/83/04
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c i art. 3 pkt 1 i z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304 i Nr 203 poz. 1966) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 r. likwiduje się Publiczne Przedszkole w Wysokiej.

§ 2. Dzieci zlikwidowanego Publicznego Przedszkola w Wysokiej będą uczęszczały do Publicznego Przedszkola w Leśnicy z Oddziałami Zamiejscowymi w Górze Świętej Anny i Kadłubcu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.