Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011-02-23 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych

Leśnica 23.02.2011
Nr ZP 6220/2/ob/2011 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 Kpa.*
 
 Zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 23 lutego  2011 roku na wniosek VOLKSWIND Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 18, 72-100 Goleniów, wszczęto postępowanie i wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych składająca się z 7 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości konstrukcji do 210 m i łącznej mocy do 49 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu, linii kablowych SN oraz linii technicznej w obrębie miejscowości Zalesie Śląskie, gmina Leśnica, powiat strzelecki, województwo opolskie. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie ewidencyjnym na działkach:
 
Gmina Leśnica, obręb Zalesie Śląskie, nr działek:
1273, 1271, 1344, 1267, 1268, 1351, 1346, 1181, 1347, 1348, 1349/6, 1349/3, 1345, 1350, 1342, 1341, 1265, 1263, 1262, 1182, 1178, 1183, 1261, 1262, 1541/1, 1349/4, 1501, 1264, 1266, 1269,1270
 
Oddziaływanie swoim zasięgiem obejmie gminę Ujazd, obręb Stary Ujazd, działki nr:  41, 42, 38, 33, 32, 46, 35, 2, 44, 34, 37
 
oraz gmina Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławęcice, działki:
1099/1, 1099/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35
 
 
Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 11 (stanowisko ds. zamówień publicznych), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem w terminie 14 dni.      
  Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) jeżeli liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
           
*art.49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z  up. Burmistrza
Andrzej Iwanowski
Zastępca Burmistrza

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2011-02-23