Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 Zarządzenie Nr 0050.701.2023 B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

     Zarządzenie Nr 0050.701.2023

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.657.2022 z dnia 4 listopada 2022 r. zbyć w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

      2. Warunki I przetargu zawierają ogłoszenia stanowiące załącznik nr 1 i  załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.  I przetarg ustny ograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn.zm.), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.701.2023 z dnia 17  stycznia  2023 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY

ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w  obrębie   RASZOWA 

 

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym przy ul. Słowackiego 75  opisaną w Księdze Wieczystej nr OP1S/00026182/5.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MN2 - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

                            

Nr ewid. działki.

Pow. działki. w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości  zł.

    1372 km 8

            682

301.000,00

 

 

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego   nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 24.02.2023 r.  do godz. 12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 28.02.2023 r. o  godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy ul.1 Maja 9.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie.                                                                      

- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,                                                                                                                                                                                     

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. Nr 774639855.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.701.2023 z dnia 17.01.2023 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

w  obrębie   ŁĄKI KOZIELSKIE

 

Nieruchomości gruntowej  niezabudowanej opisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00041365/3, stanowiącej grunty pod rowami(W-RV) i drogi(dr). W planie zagospodarowania przestrzennego gminy teren oznaczony jest symbolem MN.24 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, WS.24- teren wód powierzchniowych śródlądowych.  Nieruchomość nie posiada obciążeń.             

nr ewid.działki.

pow.działki w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości zł netto

518/5

385

8.301,00

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat – 23 %

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić  na konto Urzędu Miejskiego  nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia  24.02.2023 r. do godz.12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 28.02.2023 r. o  godz.13.00 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie :

 -dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału
w przetargu,

-dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby ustalone jako nabywcy zostaną zawiadomione o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy zobowiązani są zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów .

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. nr 774639855.

 

PDFZarządzenie Nr 0050.701.2023 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (2,34MB)

DOCKlauzula informacyjna RODO - Sprzedaż nieruchomości gminnych.doc (51,50KB)