Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot.: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026

Ogłoszenie o wyniku postępowania Ogłoszenie nr 2023/BZP 00001004/01 z dnia 2023-01-02
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych
na lata 2023-2026

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9
1.5.2.) Miejscowość: Leśnica
1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych
na lata 2023-2026
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc0d8bbd-756b-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001004
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00001004/01 z dnia 2023-01-02
2023-01-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479692
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych na lata
2023-2026”
W skład jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica wchodzą:
1. Urząd Miejski w Leśnicy.
2. Gminny Zarząd Oświaty.
3. Szkoła Podstawowa w Leśnicy.
4. Publiczne Przedszkole w Leśnicy.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.
7. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej.
10. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Otwieranie, prowadzenie oraz zamykanie rachunków bankowych dla Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych, w
tym: rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocniczych (w tym depozytowych) i
innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), w tym rachunków związanych z
rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu
trzech dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
2) Bieżące generowanie wyciągów bankowych.
3) Możliwość złożenia deklaracji stałego otwierania lokat typu „overnight”.
4) Potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych oraz potwierdzenie sald. Sporządzanie zaświadczeń
wnioskowanych przez Zamawiającego.
5) Prowadzenie obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) całodobowy dostęp do systemu bankowości elektronicznej;
b) autoryzację transakcji przez upoważnione osoby;
c) możliwość generowania codziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami oraz potwierdzeń przelewów na
następny dzień roboczy;
d) realizowanie poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków, w tym przelewów zagranicznych, a w
razie konieczności również w wersji papierowej; dyspozycje papierowe będą przyjmowane niezależnie od ich ilości;
e) umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek
organizacyjnych Gminy Leśnica wymienionych w pkt. 1.
f) bieżące informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem elektronicznego systemu
bankowego (awarie, aktualizacji, zmiany, odrzucone transakcje);
g) przekazanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji dotyczących godzin wpływu środków na rachunek
bankowy;
h) darmowe przeszkolenie użytkowników systemu w zakresie jego obsługi, bieżąca jego aktualizacja i obsługa serwisowa
oprogramowania;
i) udostępnienie usługi identyfikacji płatności masowych (wirtualnych rachunków) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z
systemem informatycznych Zamawiającego;
6) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
7) Terminowa realizacja poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze.
8) Postawienie środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na rachunek bankowy.
9) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych; wydawanie blankietów czeków gotówkowych; Wykonawca
umożliwi dokonywania wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego przez osoby
upoważnione przez Zamawiającego, w wyznaczonej placówce banku znajdującej się na terenie miasta Leśnica, przy czym
wypłaty gotówkowe będą zlecane przy pomocy czeków udostępnionych przez bank.
10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oddziału, filii lub placówki na terenie miasta Leśnica, a w przypadku
braku filii, oddziału lub placówki do utworzenia oddziału, filii lub placówki w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
11) Wykonawca zapewni odbiór wartości pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych w terminie uzgodnionym przez
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00001004/01 z dnia 2023-01-02
2023-01-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
Zamawiającego nie więcej niż 40 razy w ciągu roku, jak również do uzgodnionego dostarczenia wymaganych środków
pieniężnych na podstawie czeków gotówkowych (nie więcej niż 10 razy w ciągu roku), z założeniem, że czynności te winny
odbywać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy. Za wyżej wymienione czynności
Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.
12) Bank będzie potrącał należną mu prowizję z właściwego rachunku bankowego.
13) Możliwość uruchomienia na wniosek Zamawiającego w rachunku bieżącym odnawialnego kredytu krótkoterminowego
bez kosztów, prowizji oraz opłat jednorazowych do wysokości określanej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok
budżetowy (w budżecie Gminy Leśnica na rok 2021 – 1.500.000,00 zł, na rok 2022 – 1.000.000,00 zł). Zamawiający
przeznaczy kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kredyt zostanie całkowicie spłacony w
roku zaciągnięcia. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty – oprocentowane według
stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku.
14) Wykonawca umożliwi lokowanie środków na lokatach krótko- i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z
możliwością negocjowania oprocentowania.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
16) Wykonawca zapewni utrzymanie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w terminie 6
miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy.
17) Wykonawca zobowiązuje się do codziennego automatycznego przeksięgowania salda wskazanych rachunków
pomocniczych na rachunek bieżący Gminy.
18) Wykonawca zapewni usługę wyzerowania wskazanych rachunków na dzień 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych
na tych rachunkach na rachunek bieżący Gminy.
19) Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Leśnica takich samych
warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Gminy Leśnica, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu
kredytowego w rachunku bieżącym.
Opłaty:
1. Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową:
1) Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie
koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – za wyjątkiem kosztów związanych z
udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym.
2) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
przelewów krajowych i zagranicznych, wpłat i wypłat gotówkowych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji i
zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań.
3) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym
przetargu odrębnie dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na warunkach będących przedmiotem
zamówienia z wyłączeniem:
a) ceny bieżącej obsługi bankowej obejmującej zryczałtowany miesięczny koszt;
b) oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.
4) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc.
Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z rachunku bieżącego
Gminy,
5) Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Wykonawcy za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach
określonych w SWZ musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z
udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, za wyjątkiem należnego Wykonawcy oprocentowania,
zgodnie z Ofertą Wykonawcy (oprocentowanie kredytu składać się będzie ze stawki WIBOR 1M
powiększonej/pomniejszonej o marżę banku).
7) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty
ryczałtowej.
4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00001004/01 z dnia 2023-01-02
2023-01-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172800,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172800,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172800,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Leśnicy
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560005172
7.3.3) Ulica: Gogolińska 2
7.3.4) Miejscowość: Strzelce Opolskie
7.3.5) Kod pocztowy: 47-100
7.3.6.) Województwo: opolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-23
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172800,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania dot.Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026.pdf (72,06KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania dot. Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026- zmiana.pdf (33,39KB)