Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023”

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.12.2022 nr 2022/BZP 00525647/01
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Raszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561974039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Góry św. Anny 91

1.5.2.) Miejscowość: Raszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Leśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561813767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 go Maja 34

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561499420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Wodą 15

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1) Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; (zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9.
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, w ilości 12.500,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
3) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
4) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 756-14-99-420, w ilości 2.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do
a) Lichynia ul. Daszyńskiego 24.
5) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 11.000,00 l, dostawa do:
a) Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3),
b) Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 5.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3).

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9811b28-8774-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest:
a) w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 email: : zp@lesnica.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (nie dotyczy składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie e-PUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
8. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajduje się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postepowań”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi Wykonawca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
9) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
___________________

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2023” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
9) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
___________________

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (którą Wykonawca będzie dostarczał (autocysterną z legalizowanym układem pomiarowym z kompensacją temperatury) do jednostek budżetowych Gminy Leśnica w ilości ok. 42.500,00 litrów do niżej wymienionych odbiorców - obiektów:
1) Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; (zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9.
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, w ilości 12.500,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
3) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
4) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 756-14-99-420, w ilości 2.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do
a) Lichynia ul. Daszyńskiego 24.
5) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 11.000,00 l, dostawa do:
a) Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3),
b) Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 5.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3).
Ilość oleju opałowego podana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Kupującego (w zależności od warunków atmosferycznych).

Wymagane parametry:
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg,
- temp. zapłonu – min. 56º C,
- lepkość kinetyczna w temp. 20º C – max 6,00 mm²/s,
- gęstość w temp. 15º C – max 860 kg/m³.

Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca podaje wysokość marży albo upust doliczanej do ceny zakupu netto u dostawcy Wykonawcy oleju opałowego.
2. Kryterium ceny zostanie obliczone na podstawie przedstawionego poniżej wzoru:

42500l x (5,690* (+/-) najniższa marża)
CENA = ----------------------------------------------------------------------- x 100
42500l x (5,690* (+/-) marża badanej oferty)

* Na potrzeby wyliczenia ceny przyjmuje się, że cena netto za 1 dm3 oleju opałowego wynosi 5,69 zł (średnia cen hurtowych netto publikowanych na stronach PKN ORLEN S.A. i LOTOS S.A z dnia 28.12.2022r.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch znaków po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. dwie dostawy oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 10.000l, każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Koncesja w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
4) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z zał. nr 5 (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 - (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej. (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).
5. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia, z jednoznacznym zapewnienie Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego wpłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą,
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Leśnicy 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt.2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej jako załącznik do oferty, w wydzielonym pliku.
a. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 30.12.2022r.pdf (167,33KB)
PDFSWZ.pdf (403,57KB)
DOCZałącznik Nr 1- Formularz oferty.doc (68,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie 125.1.doc (48,50KB)
DOCZalacznik Nr 3- Grupa kapitalowa.doc (40,50KB)
DOCXZałacznik nr 4 - Zobowiazanie.docx (21,65KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz dostaw - doświadczenie wykonawcy.docx (24,73KB)
PDFZałącznik Nr 6 Projekt umowy.pdf (247,39KB)