Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: " Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026" ZP.271.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00479692/01 z dnia 06.12.2022r.


Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych
na lata 2023-2026

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

  1. Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 – Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych
na lata 2023-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc0d8bbd-756b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest:
a. w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774615281 wew. 49 email: zp@lesnica.pl
b. w zakresie merytorycznym Damian Kiszka, tel. 774615281 wew. 42
9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się ( nie dotyczy składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie e-PUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
8. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajduje się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postepowań”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi Wykonawca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026”
W skład jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica wchodzą:
1. Urząd Miejski w Leśnicy.
2. Gminny Zarząd Oświaty.
3. Szkoła Podstawowa w Leśnicy.
4. Publiczne Przedszkole w Leśnicy.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.
7. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej.
10. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Otwieranie, prowadzenie oraz zamykanie rachunków bankowych dla Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych, w tym: rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocniczych (w tym depozytowych) i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
2) Bieżące generowanie wyciągów bankowych.
3) Możliwość złożenia deklaracji stałego otwierania lokat typu „overnight”.
4) Potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych oraz potwierdzenie sald. Sporządzanie zaświadczeń wnioskowanych przez Zamawiającego.
5) Prowadzenie obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) całodobowy dostęp do systemu bankowości elektronicznej;
b) autoryzację transakcji przez upoważnione osoby;
c) możliwość generowania codziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami oraz potwierdzeń przelewów na następny dzień roboczy;
d) realizowanie poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków, w tym przelewów zagranicznych, a w razie konieczności również w wersji papierowej; dyspozycje papierowe będą przyjmowane niezależnie od ich ilości;
e) umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica wymienionych w pkt. 1.
f) bieżące informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem elektronicznego systemu bankowego (awarie, aktualizacji, zmiany, odrzucone transakcje);
g) przekazanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji dotyczących godzin wpływu środków na rachunek bankowy;
h) darmowe przeszkolenie użytkowników systemu w zakresie jego obsługi, bieżąca jego aktualizacja i obsługa serwisowa oprogramowania;
i) udostępnienie usługi identyfikacji płatności masowych (wirtualnych rachunków) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznych Zamawiającego;
6) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.
7) Terminowa realizacja poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze.
8) Postawienie środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na rachunek bankowy.
9) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych; wydawanie blankietów czeków gotówkowych; Wykonawca umożliwi dokonywania wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w wyznaczonej placówce banku znajdującej się na terenie miasta Leśnica, przy czym wypłaty gotówkowe będą zlecane przy pomocy czeków udostępnionych przez bank.
10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oddziału, filii lub placówki na terenie miasta Leśnica, a w przypadku braku filii, oddziału lub placówki do utworzenia oddziału, filii lub placówki w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
11) Wykonawca zapewni odbiór wartości pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego nie więcej niż 40 razy w ciągu roku, jak również do uzgodnionego dostarczenia wymaganych środków pieniężnych na podstawie czeków gotówkowych (nie więcej niż 10 razy w ciągu roku), z założeniem, że czynności te winny odbywać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy. Za wyżej wymienione czynności Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.
12) Bank będzie potrącał należną mu prowizję z właściwego rachunku bankowego.
13) Możliwość uruchomienia na wniosek Zamawiającego w rachunku bieżącym odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji oraz opłat jednorazowych do wysokości określanej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (w budżecie Gminy Leśnica na rok 2021 – 1.500.000,00 zł, na rok 2022 – 1.000.000,00 zł). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kredyt zostanie całkowicie spłacony w roku zaciągnięcia. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty – oprocentowane według stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku.
14) Wykonawca umożliwi lokowanie środków na lokatach krótko- i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością negocjowania oprocentowania.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
16) Wykonawca zapewni utrzymanie rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy.
17) Wykonawca zobowiązuje się do codziennego automatycznego przeksięgowania salda wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący Gminy.
18) Wykonawca zapewni usługę wyzerowania wskazanych rachunków na dzień 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na rachunek bieżący Gminy.
19) Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy Leśnica takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla Gminy Leśnica, za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Opłaty:
1. Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową:
1) Oferowana miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym.
2) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, wpłat i wypłat gotówkowych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań.
3) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu odrębnie dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na warunkach będących przedmiotem zamówienia z wyłączeniem:
a) ceny bieżącej obsługi bankowej obejmującej zryczałtowany miesięczny koszt;
b) oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym.
4) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca z rachunku bieżącego Gminy,
5) Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Wykonawcy za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, za wyjątkiem należnego Wykonawcy oprocentowania, zgodnie z Ofertą Wykonawcy (oprocentowanie kredytu składać się będzie ze stawki WIBOR 1M powiększonej/pomniejszonej o marżę banku).
7) Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 – Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty będzie umowną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Tak ustalona cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i Zamawiający uzna, że obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Oferowaną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu oferty – Załącznik Nr 1.
4. Ponadto wymagane jest określenie ceny za całość zamówienia, która posłuży do porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Oprocentowania środków na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Oprocentowanie lokat overnight

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Oprocentowanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawcy wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe ( Dz. U. z 2021r. poz. 2439 z późń. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni).
3) Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 06.12.2022r.pdf (3,72MB)
PDFSWZ - skan.pdf (11,40MB)
PDFSWZ - 06.12.2022.pdf (408,41KB)
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - 06.12.2022.doc (62,00KB)
XLSXZałącznik 1a - oliczanie składowych części zamównienia.xlsx (12,62KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie 125 wykluczenie i speł. warun.doc (49,50KB)
DOCZalacznik Nr 3- Grupa kapitalowa.doc (42,00KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - Zobowiazanie.docx (21,66KB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o aktualnosci inf. zawartych w ośw. wstępnym.doc (41,50KB)
PDFZałącznik Nr 6 - Zarządzenie 0050.659.2022 z 14.11.2022 ws. przedłożenia projektu budżetu na 2023 - podpisane - SCALONE.pdf (4,90MB)
PDFZałacznik Nr 7 - Bilans jednostkowy i zakład budżetowy 2021 r.pdf (271,32KB)
PDFZałącznik Nr 8 - Bilans skonsolidowany za 2021 r.pdf (264,74KB)
PDFZałacznik Nr 9 - Bilans z wykonania za 2021 r.pdf (267,31KB)
PDFZałącznik Nr 10 - Uchwała budżetowa 2022.pdf (3,83MB)