Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVII/308/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVII/308/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            948,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                1224,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                      1416,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2100,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2040,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2028,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2280,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2244,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2232,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2472,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2448,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2724,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2112,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2472,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2076,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2328,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2580,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2316,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2352,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2652,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       2724,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2352,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2580,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                       3492,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton                  2088,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                             2100,00 zł,

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                            2340,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  2208,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi –  dwie                           2520,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  2880,00 zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2352,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  2712,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                            2928,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  2880,00 zł,

c) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie                            3252,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  3252,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi –  dwie                           3252,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  3552,00 zł,

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 10 ton                              792,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                             816,00 zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą  lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                           828,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            1500,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  1548,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                           1992,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            1992,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  1992,00 zł,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                           1020,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            2184,00 zł,

- o liczbie osi -  trzy i więcej                  2184,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                           2772,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            2772,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                  2772,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc                             1572,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                   2232,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/220/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2021 r., poz. 3219).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUchwała Nr XLVII30822 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (209,87KB)