Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. II dot.:„Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 4 000 000,00 zł”

Leśnica, 23 listopada 2022 r.

 

ZP.271.9.2022

 

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 4 000 000,00 zł”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o przedstawienie informacji jaką zasadę należy zastosować kiedy termin płatności raty lub odsetek przypada w dzień nieroboczy. Spłata rat kapitałowych i odsetkowych zostanie dokonana na ostatni dzień roboczy przed upływem terminu płatności czy należy uznać że jeżeli spłata nastąpi  w kolejnym dniu roboczym po upływie terminu uważa się, że termin został zachowany

Odpowiedź:

W przypadku gdy termin spłaty rat kredytu i odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo nie będącym dniem roboczym, uważa się że termin spłaty kredytu i rat odsetkowych został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.

Pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu spłaty poza pierwotny harmonogram. Czy Zamawiający akceptuje wydłużenie ostatecznego terminu po ponownym zbadaniu i zaakceptowaniu zdolności kredytowej przez Bank (w tym przedłożenia nowej opinii RIO) i przyjmuje do wiadomości oraz, że wiązać się to będzie ze zwiększonym kosztem odsetkowym za wydłużony okres spłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe i przyjmuje do wiadomości, że wiązać się to będzie ze zwiększonym kosztem odsetkowym.

Pytanie 3:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu. Prosimy o wskazanie minimalnej kwoty zamówienia zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający wykorzysta kredyt w pełnej wysokości. Minimalna kwota zamówienie wynosić będzie 4.000.000,00 zł. Dział XIX SWZ  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w przypadku:

 • wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
 • gdy Zamawiający z uwagi na nagłą zmianę sytuacji finansowej wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty.

Pytanie 4:

WIBOR notowany jest w dni robocze. Proszę o jednoznaczne wskazanie jak należy przyjąć stawkę WIBOR do realizacji umowy: wg notowania na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego czy na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca?

Odpowiedź:

Stawka WIBOR ustalana jest na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z 1. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 1. dnia tego miesiąca.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany umowy (z wyjątkiem zmiany stawki WIBOR) odbywały się na podstawie porozumienia stron po uprzednim zgłoszeniu min. na 14 dni wcześniej w formie aneksu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby wszystkie zmiany umowy (za wyjątkiem zmiany stawki WIBOR) odbywały się na podstawie porozumienie stron po uprzednim zgłoszeniu minimum na 14 dni wcześniej w formie aneksu.

Pytanie 6:

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Opinia została umieszczona w załącznikach dodatkowych do SWZ w załączniku nr 34.

Pytanie 7:

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach z podaniem: nazwy podmiotu, numeru REGON i % posiadanych udziałów.

Odpowiedź:

Informuję, że Zamawiający nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach. 

W załączeniu:

 1. Zaktualizowana SWZ 23.11.2022r. zał. Nr 1
 2. Dokument RB-27S za 2019
 3. Dokument RB-27S za 2019
 4. Dokument RB-28S za 2020
 5. Dokument RB-28S za 2019
 6. Dokument RB-NDS za 2019
 7. Dokument RB-NDS za 2020
 8. Dokument RB-Z za 2019
 9. Dokument RB-Z za 2020
 10. Zarządzenie Nr 0050.511.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 31.03.2022r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi cz. II 23.11.2022r.pdf (521,51KB)
PDFPytania i odpowiedzi cz.II- skan.pdf (1,40MB)
PDFSWZ- zaktualizowana 23.11.2022r.pdf (1,04MB)
PDFSWZ zaktualizowana 23.11.2022- skan.pdf (16,18MB)
PDFRB-Z za 2020.pdf (296,42KB)
PDFRB-NDS za 2020.pdf (275,94KB)
PDFRB-Z za 2019.pdf (296,12KB)
PDFRB-NDS za 2019.pdf (282,40KB)
PDFRB-28S za 2019.pdf (809,87KB)
PDFRB-28S za 2020.pdf (789,71KB)
PDFRB-27S za 2019.pdf (518,32KB)
PDFRB-27S za 2020.pdf (523,49KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Leśnicy 0050.511.2022 z 31.03.2022 ws. wykonania budżetu 2021.pdf (7,12MB)