Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVI/303/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/303/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1542 i 1512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,12 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 hektara powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41  zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej - 27,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli:

a) przesyłowych i rozdzielczych wody, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości,

b) pozostałych – 2%  ich wartości,

– określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/221/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2021 r. poz. 3220).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUchwała Nr XLVI30322 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (168,62KB)