Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowa na dostawę 72 sztuk przewodowych słuchawek z mikrofonem oraz plecaków na laptopa w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Leśnica, dnia 4 listopada 2022 roku

INF.042.2.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130.000 ZŁ

 

 1. Nazwa oraz informacje kontaktowe Zamawiającego.

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

NIP: 7561966152

tel. +48 77 461 52 81

e-mail: um@lesnica.pl

 

 1. Tryb postępowania.
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 72 sztuk przewodowych słuchawek z mikrofonem oraz plecaków na laptopa w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  cyfrowej odporności na zagrożenia  (nr umowy o powierzenie grantu: 2179/2022).
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30237270-2 torby na komputery przenośne oraz 32342100-3 słuchawki.
 2. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 10 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 3. Urzędujący członkowie organów/ wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych.
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  3. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji.
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
  5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
  7. Stosowne oświadczenia Wykonawcy zamieszczono w druku oferty.
 2. Kryteria oceny ofert.
  1. Kryterium oceny ofert - Cena 100%
  2. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
  3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia ujęte w zał. nr 1 do Zapytania.
  4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Sposób przygotowania ofert i termin ich składania.
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.
  4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia i 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek:
   1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego;

 1. wskazania nazwy (rodzaju) towaru i/lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 2. wskazania    wartości towaru i/lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

Zamawiającego, bez kwoty podatku;

 1. wskazania stawki podatku od towarów i/lub usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 2. W przypadku rozbieżności w Formularzu ofertowym pomiędzy kwotami netto, brutto lub słownie, Zamawiający poprawi stosując zasady arytmetyki przyjmując za punkt wyjścia cenę jednostkową netto wpisaną liczbowo w Formularzu ofertowym dla poszczególnych kosztów.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica do dnia 10 listopada 2022 roku  do godziny 12:00 osobiście, kurierem, za pośrednictwem operatora pocztowego  lub  e-mail na adres admin@lesnica.pl. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną należy złożyć skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym napisem: Oferta na wykonanie zadania pn. „Oferta na zakup słuchawek i plecaków na laptopa” jeżeli będzie składana w formie innej niż drogą e-mail.
  3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 1. Istotne postanowienia umowy.
  1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3  do niniejszego Zapytania ofertowego,
  2. Postanowienia zawarte w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
  3. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.
 2. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione przed zawarciem umowy.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 1. Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty
  1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia.
  2. Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  4. Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego.
 1. Ewentualne Informacje o sposobie porozumiewania się 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Marcin Mond,

 tel. 77 461 52 81 w. 45, e-mail: admin@lesnica.pl

 1. Informacje końcowe.
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z art. 70 § 3 ustawy Kodeks cywilny Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
  3. Zmawiający zastrzega, że może podjęć negocjacje cenowe z Wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.
  4. Zamawiający zgodnie z art. 70 § 2 ustawy Kodeks cywilny zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
  5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Załączniki:

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,05MB)
PDFZapytanie ofertowe - skan.pdf (7,41MB)
PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (635,99KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx (118,26KB)

PDFZałącznik nr 3 - Wzór_umowy.pdf (842,21KB)