Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie i decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn:„Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

                                                                                                     Leśnica, dnia 12.07.2022 r.  

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.3.20.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późń. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”, na wniosek Inwestora  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.  ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającego przez Pełnomocnika Panią Joannę Turewicz  reprezentującą firmę  „ BUWAMAT – Pracownia Projektowa”  Sp. z o. o.  ul. Wandy 10/3, 41-800 Zabrze

 

podaję do publicznej wiadomości informację o:

 

  • wydanej w dniu 12 lipca 2022 r. decyzji nr ZP.6220.3.18.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”,
  • udostępnieniu treści przedmiotowej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 12 lipca 2022 r. na okres 14 dni,
  • Opiniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30,  do wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca przez Pełnomocnika,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późń. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późń. zm.),
  3. aa – DJ

                              

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Łąki Kozielskie,
  3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa.

na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl

 

PDFZawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 12.07.2022r..pdf (685,39KB)
PDFObwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 12.07.2022r. - skan.pdf (377,59KB)
PDFDecyzja środowiskowa nr ZP.6220.3.18.2022 z dnia 12.07.2022r..pdf (4,93MB)