Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

Leśnica, dnia 12.07.2022 r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.3.19.2022

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373   z późń. zm.)

zawiadamiam  strony postępowania

o wydaniu w dniu 12 lipca 2022 r. znak: ZP.6220.3.18.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg realizacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca przez Pełnomocnika,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późń. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późń. zm.),
  3. aa – DJ

                               

Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Łąki Kozielskie,
  3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa.
  4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12.07.2022r..pdf (664,72KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12.07.2022r..pdf (373,63KB)