Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLI/280/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leśnica

Uchwała Nr XLI/280/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leśnica

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Leśnica, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, w wysokości:

1) 20,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej;

2) 10,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/232/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XLI/280/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Leśnica.pdf (156,56KB)