Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLI/279/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Uchwała Nr XLI/279/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXVII/246/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.740) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) na pellet, zgazowujących drewno oraz dualnych (drewno, pellet),".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XLI/279/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf