Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.:„Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”

 

 

ZP.271.5.2022                                                                                                     Leśnica,  dnia   28 czerwca  2022r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW          

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00190537/01 z dnia 02.06.2022 r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288;

39-205  Pustków

 

 

Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

AN-PI Sp.  z o.o.

 ul. Nowodworska 12/9;

 54-433 Wrocław

 

219.924,00

50,47

60

40

90,47

2

 

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288;

39-205  Pustków

 

185.000,00

60,00

60

40

100,00

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFInformacja o wyborze oferty dot. ZP.271.5.2022.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty dot. ZP.271.5.2022.pdf