Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                     Leśnica, dnia  20 czerwca 2022r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.3.17.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY

zawiadomienie o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 35, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)” zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem wskazanej decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy, w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej, w terminie  7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron  o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy,   tablicy ogłoszeń w sołectwie Łąki Kozielskie oraz w sołectwie Raszowa.

 

 

Pouczenie

  1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 k.p.a. stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.
  2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § k.p.a.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa,
  3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Łąki Kozielskie
  4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.p

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFObwieszczenie Burmistrza - zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - skan.pdf (560,20KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza - zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (773,79KB)