Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

             Leśnica, 13 czerwca 2022r.

 

ZP.6220.3.15.2022

 

 

POSTANOWIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021r. poz. 735) zwany dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247) dalej UUOŚ

 

 

Postanawiam

 

  1. Zawiadomić, że postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: . „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)” nie można zakończyć w terminie wskazanym w art. 35 §3 k.p.a. z przyczyn niezależnych od organu, spowodowanych oczekiwaniem na opinie z organów opiniodawczych. 
  2. Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 31 sierpnia 2022r.

 

UZASADNIENIE

      Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2022r.  (data wpływu 04.05.2022r.)  - uzupełnionym 12.05.2022r Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy w Opolu Ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole w imieniu, którego działa pełnomocnik Pani Joanna Turewicz – „ BUWAMAT – Pracownia Projektowa”  Sp. z o.o.  wystąpił z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 UUOŚ tutejszy organ wystąpił między innymi do:

1)  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op.,

2)  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,   

3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej   w Opolu

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.  W dniu 23.05.2022r. Burmistrz Leśnicy otrzymał opinie sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz opinię nr GL.ZZŚ.3.435.103.2022.MO z dnia 01.06.2022r. (data wpływu 06.06.2022r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni w Opolu

         W związku z oczekiwaniem na opinię z organu wymienionego w pkt 2 postanowiono jak   w sentencji.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy (ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy http://bip.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łąki Kozielskie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony maja możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                    

 

Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniesienie zażalenia, i jest ono ostateczne. Zgodnie z art. 142 k.p.a.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

4. Ponaglenie wnosi się:

a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

 

Z up. Burmistrza

Andrzej Iwanowski

Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. a/a

Niniejsze zawiadomienie  umieszczono:

1.na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

2.na tablicy informacyjnej w sołectwie Łąki Kozielskie

3.na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http//bip.lesnica.pl

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie Stron - Postanowienie - Przedłużenie terminu do 31.08.2022r.pdf (564,23KB)
PDFObwieszczenie - Zawiadomienie Stron - Postanowienie - Przedłużenie terminu do 31.08.2022r - skan.pdf (691,02KB)