Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn.„Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)”

Leśnica, dnia 17.05.2022r.

ZP.6220.3.7.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY

 

                Burmistrz Leśnicy, na podstawie  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735) oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) dalej zwaną „ustawą ooś”, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu postępowania

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci gazu podwyższonego ś/c DN500 stal w miejscowości Łąki Kozielskie (gazociąg relacji Zdzieszowice Brama 2 – K. Koźle ul. Przyjaźni Układ Zasuw)” na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.05.2022r. (uzupełnionego 09.05.2022r. oraz 12.05.2022r.) przez inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Turewicz.

 

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1,2,4 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Wodnego Wody Polskie w Opolu z prośbą o wydanie opinii.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 §1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 §1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa w związku z art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony, przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny, mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój 12A, w godzinach pracy urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca, przez Pełnomocnika,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późń. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 z późń. zm.)

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa,
  3. na tablicy informacyjnej w sołectwie Łąki Kozielskie,
  4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – ,

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wszczęciu postęp. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn. „Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejsc. Łąki Kozielskie (gaz. relacji Zdziesz. Brama 2 – K. Koźle ul.Przyjaźni Układ Zasuw)".pdf (442,48KB)
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wszczęciu postęp. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn. „Budowa sieci gazu podwyż. ś/c DN500 stal w miejsc. Łąki Kozielskie (gaz. relacji Zdziesz. Brama 2 – K. Koźle ul.Przyjaźni Układ Zasuw)".pdf (727,06KB)