Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnic".

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.05.2022 nr 2022/BZP 00151379/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cce22645-ac1b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151379/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10 13:01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098554/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4539613,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Przedmiotem część 1 jest wykonanie: „Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica”
1) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8,00 cm na powierzchni ul. Dworcowej i ul. Osiedle,
2) całkowite rozebranie nawierzchni i podbudowy na powierzchni remontowanych dróg - śr. Grubość warstwy ~ 15,00 cm,
3) mechaniczne wykonanie pogłębienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 11,00 cm na powierzchni remontowanych odcinków,
4) wykonanie rowków pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 45,00 cm,
5) wykonanie ławy fundamentowej z oporem pod oporniki drogowe o wym. 22,00 x 30,00 cm,
6) ustawienie oporników drogowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3,00 cm,
7) profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
8) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 31,50 – 63,00 mm i grubość warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm,
9) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0,0 – 31,50 mm i grubość warstwy 10,00 cm po zagęszczeniu,
10) regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
11) skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 kg/m2,
12) wykonanie dolnej warstwy nawierzchni - warstwa wiążąca - z asfaltobetonu AC11W , o grubości 5,00 cm po zagęszczeniu,
13) skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 ( tylko w przypadku , gdy warstwa,wiążąca i ścieralna nie są układane tego samego dnia ),
14) wykonanie górnej warstwy nawierzchni - warstwa ścieralna - z asfaltobetonu AC8S , o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu,
15) profilowanie i zagęszczenie pobocza gruntowego,
16) wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 3,00 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 435834,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Przedmiotem część 2 jest wykonanie: „Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej”

Konstrukcja drogi odcinek km0+0,00 – km0+278,94, km0+0,00 - km0+218,99,
km0+0,00 – km0,00 – km0+238,08
1) roboty rozbiórkowe,
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,
3) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm,
4) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm,
5) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm 10 cm,
6) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm 20 cm,
7) warstwa odsączająca z pospółki 10 cm,
8) montaż krawężnika na ławie betonowej,
9) roboty porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 965207,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Przedmiotem część 3 jest wykonanie: „Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny”

Konstrukcja drogi odcinek km 0+0,00 – km 0+136,80
1) roboty rozbiórkowe,
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,
3) montaż krawężnika na ławie betonowej,
4) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm,
5) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm,
6) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm 10 cm,
7) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm 20 cm,
8) warstwa odsączająca z pospółki 10 cm,
9) roboty porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 560658,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. Przedmiotem część 4 jest wykonanie: „Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O Wiejska I w Porębie”

Konstrukcja drogi odcinek km 0+0,00 – km 0+602,15
1) roboty rozbiórkowe,
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,
3) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm,
4) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm,
5) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm 10 cm,
6) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm 25 cm,
7) warstwa odsączająca z pospółki 10 cm,
8) montaż krawężnika na ławie betonowej,
9) roboty porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1159679,39 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. Przedmiotem jest wykonanie: „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 645/1 w Łąkach Kozielskich”

odcinek km 0+0,00 – km 0+92,67

1) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,
2) wykonanie warstwy odsączającej,
3) - montaż krawężnika na ławie betonowej,
4) -warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm,
5) - warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm,
6) - podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm 10 cm,
7) - podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm 20 cm,
8) - warstwa odsączająca z pospółki 10 cm,
9) - roboty porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 151290,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6. Przedmiotem jest wykonanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej”

odcinek od 0+000 do 0+478,48 km

1) roboty rozbiórkowe,
1) - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi,
2) - ułożenie krawężnika na ławie betonowe,
3) - wykonanie warstwy odsączającej,
4) - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
5) - wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni,
6) - roboty porządkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 572978,53 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7. Przedmiotem jest wykonanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie i 1471 O Leśnica – Żyrowa w miejscowości Leśnica”
Konstrukcja nawierzchni jezdni

1) korekta geometrii dróg z remontem nawierzchni w obrębie skrzyżowania,
2) wymiana nawierzchni wyspy centralnej i pasa spowalniającego na rondzie oraz nałuku ul. Zdzieszowickiej i Zdzieszowickiej- Żyrowskiej na kostkę kamienną granitową,
3) częściowa likwidacja wyspy rozdzielającej na wlocie ul. Polnej i przeniesienie przejścia dla pieszych
4) remont i uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników.
5) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
6) frezowanie nawierzchni z BA
7) roboty rozbiórkowe
8) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, chodników
9) wykonanie podbudowy pomocniczej stabilizacja cementem z dowozu Rm 2,5 MPa
10) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
11) wykonanie warstwy z betonu cementowego
12) ułożenie kostki granitowej na wyspie centralnej skrzyżowania
13) montaż krawężnika na ławie betonowej
14) ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej na chodnikach
15) ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej na azylu dla pieszych
16) wymiana nawierzchni wyspy rozdzielającej na wlocie ul. Polnej z biologicznie czynnej na kostkę granitową 19/20 cm
17) ułożenie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie
18) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
19) roboty porządkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 849466,81 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8. Przedmiotem część 8 jest wykonanie: „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica”

1) zmianę nawierzchni w obrębie wyspy centralnej na kostkę kamienną granitową,
2) korektę geometrii dróg z remontem nawierzchni w obrębie wlotów ul. Trzech Braci i Księżowiejskiej,
3) wymianę nawierzchni wyspy centralnej i pasa spowalniającego na rondzie ,
4) remont i uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników.
5) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
6) frezowanie nawierzchni z BA
7) roboty rozbiórkowe
8) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, chodników
9) wykonanie warstwy odsączającej
10) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
11) wykonanie warstwy z betonu cementowego
12) ułożenie kostki granitowej na wyspie centralnej skrzyżowania
13) montaż krawężnika na ławie betonowej
14) ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej na chodnikach
15) ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej na azylu dla pieszych
16) ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego BA
17) roboty porządkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 888610,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 435834,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 528900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 435834,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. ul. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne, brukarskie i kanalizacyjne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 435834,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 965207,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1140210,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 965207,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne, brukarskie i kanalizacyjne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 965207,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560658,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 730620,0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560658,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne, brukarskie i kanalizacyjne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560658,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1159679,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1353000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1159679,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne, brukarskie i kanalizacyjne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1159679,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146985 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 160645,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151290 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. zo.o. ul. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561992830

7.3.3) Ulica: Polna 1B

7.3.4) Miejscowość: Jaryszów

7.3.5) Kod pocztowy: 47-143

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151290 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 572978,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 707250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 572978,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty ziemne, brukarskie i kanalizacyjne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 572978,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 849466,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 849466,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: .U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 849466,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 888610,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1082400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 888610,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 888610,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.05.2022.pdf (223,81KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postepowania z dnia 10.05.2022r. - skan.pdf (4,49MB)