Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/256/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”

Uchwała Nr XXXIX/256/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6a, art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz z art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032, stanowiącą załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXXIX/256/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”.pdf (10,92MB)