Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.529.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.529.2022

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559,583) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 r. z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu :

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do zbycia nieruchomości  opisane w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego Zarządzenia.                                                       

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

Załącznik  

do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.529.2022

 z dnia  21 kwietnia 2022 r.  


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Księga wieczysta

Pow. Nieru-chomości w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Termin zagospoda-rowania nieru-chomości

Cena nierucho-mości /złotych/

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu – art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.

Działka nr 1873 km 5 obręb  Leśnica

OP1S/00041528/4

18

  niezabudowana

(B)

  2 MU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług

Po nabyciu

  1.200,00 netto oraz należny podatek Vat

      Przetarg  

06.06.2022  r.

2.

Działka nr 1996/2 km 5 obręb  Leśnica

OP1S/00041528/4

14

 niezabudowana

(RIIIa)

 6 MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług

Po nabyciu

 

  1.000,00 netto oraz należny podatek Vat

     Przetarg

06.06.2022 r.

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni tj. od 25.04.2022 r. do 15.05.2022 r.

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.529.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf (417,60KB)

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (531,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.529.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie - Skan.pdf (410,21KB)