Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.510.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych

Zarządzenie Nr 0050.510.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych

 

 

                Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073) oraz § 3 ust 4. Uchwały Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogródki działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych.

 

§ 2. Nabór przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w Uchwale  Nr XXXVII/247/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Leśnica dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych.

 

§ 3.1. W celu oceny wniosków, o których mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Waldemar Piontek – przewodniczący komisji;
  2. Aurelia Apostel – członek;
  3. Barbara Tiszbierek – członek;
  4. Danuta John – członek.

 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków w zakresie spełniania wymagań określonych w uchwale i sporządza protokół. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Burmistrzowi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.510.2022 Burmistrza Leśnicy

z dnia 29 marca 2022 r.

 

 

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza nabór wniosków O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY LEŚNICA DLA RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

 

  1. Rodzinne ogrody działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Gminy Leśnica mogą uzyskać z budżetu gminy dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

 

  1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej  może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania w terminie do dnia   8 kwietnia 2022 r. w Sekretariacie, pok. 107 I piętro Urzędu Miejskiego w  Leśnicy, przy ul. 1 Maja 9.

 

Dotacja może być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD, a których realizacja wraz z odbiorem końcowym zakończy się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Dotacja może być udzielana do wysokości 70 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Łączna kwota finansowa zabezpieczona na ten cel w budżecie Gminy Leśnica w 2022 r. wynosi 5 000 zł.

 

  1. Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określone zostały w Uchwale nr XXXVII/247/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 lutego 2022r.

 

 

PDFZarządzenie Nr 0050.510.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych.pdf (619,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.510.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica dla rodzinnych ogródków działkowych - Skan.pdf (575,53KB)