Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXII/209/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

Uchwała Nr XXXII/209/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku tulipanowiec amerykański - Liriodendron tulipifera L. – „GRAF”, o obwodzie pnia 372 cm i wysokości 32 m rosnący na terenie działki ewidencyjnej nr 416, obręb ewidencyjny Czarnocin.

2. Położenie i wymiary pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczególnym celem ochrony pomnika przyrody zlokalizowanego na terenie Czarnocina, o którym mowa w § 1, jest zachowanie wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych tworu przyrody ożywionej, charakteryzującego się wyjątkowymi cechami osobniczymi takimi jak wiek i rozmiar.

§ 3. 1. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o których mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę;

2) zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia.

§ 4. 1. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, zlokalizowanego w Czarnocinie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Leśnicy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXII/209/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej.pdf