Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXII/208/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica

Uchwała Nr XXXII/208/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśnica, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIII/149/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3352), wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się zapis § 7 ust. 1;

2) skreśla się zapis § 19 ust. 1;

3) skreśla się zapis § 19 ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXII/208/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf