Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXII/206/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok

Uchwała Nr XXXII/206/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 130.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 168.750,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 168.750,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2021 o kwotę 298.750,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 25.750,00 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 273.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. W uchwale nr XXIV/155/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. w załączniku nr 3a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem

36.643.992,13 zł

 

 

- dochody bieżące

35.461.849,99 zł

 

 

- dochody majątkowe

1.182.142,14 zł

 

2.

Plan wydatków ogółem

44.489.472,95 zł

 

 

- wydatki bieżące

34.913.490,23 zł

 

 

- wydatki majątkowe

9.575.982,72 zł

 

3.

Plan przychodów ogółem

8.747.124,19 zł

 

4.

Plan rozchodów ogółem

901.643,37 zł

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXXII/206/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2021 rok.pdf