Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.412.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 września 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.412.2021

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 21 września   2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

    Na podstawie art. 53 ust. 2  oraz art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na      zadanie:

„Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni”

powołuję komisję przetargową w składzie:

 1. Marian Gorgosch - Przewodniczący,
 2. Adrian Lukosz - Członek,
 3. Aneta Mularz - Członek,
 4. Danuta John - Sekretarz.

    § 2.1  Dla prawomocności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagana jest obecność  

            na posiedzeniu co najmniej trzech członków komisji, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

        2. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                                       

              Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

                      

                                                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.412.2021

 

Tryb i zasady działania Komisji przetargowej

 

  1.Komisja działa w oparciu o zarządzenie Nr. 0050.412.2021  Leśnicy z dnia 21 września 2021 r.

 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
 2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej postawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Członkowie komisji wykonują czynności w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.
 4. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania poufności,ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.
 5. Pracą komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
 6. Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa pisemne oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy, wg druku ZP-1.

2. Do zadań komisji należy:

 1. Przygotowanie wniosku co do trybu udzielenia zamówienia publicznego i przedłożenie go do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego.
 2. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Sporządzenie i przedłożenie do zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia.
 4. Przygotowanie propozycji odpowiedzi na ewentualne zapytania otrzymane od wykonawców.
 5. Otwarcie ofert i zamieszczenie na stronie prowadzonego postępowania informacji z otwarcia ofert oraz przekazanie Prezesowi Urzędu informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu lub ofertach, nie później niż 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.
 6. Sporządzenie odpowiedniego protokołu .
 7. Sprawdzenie kompletności ofert.
 8. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 9. Żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 10. Poprawienie omyłek pisarskich, rachunkowych i innych niezgodności w złożonych ofertach zgodniez art. 223 ustawy.
 11. Wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach przewidzianychustawą.
 12. Wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianychustawą.
 13. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi zamawiającemu lub osobie upoważnionej, propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje o unieważnienie postępowania.
 14. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z wykorzystaniem druków ZP wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U.                    z 2020 r. poz. 2434).
 15. Przygotowanie rozstrzygnięcia ewentualnych protestów, wniesionych w związku
  z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu i przedstawienie Kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia.

 

 1. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.

PDFZarządzenie Nr 0050.412.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 21.09.2021r..pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.412.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 21.09.2021r..pdf