Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXI/204/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała Nr XXXI/204/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 – 2032  oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022- 2032.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 - 2032, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXI/204/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w ty.pdf