Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie i decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn: „Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka” Nr ZP.6220.2.53.2020


                                                                                                                                                                  Leśnica, dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

Nr sprawy: ZP.6220.2.55.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka”

zawiadamiam  Strony postępowania

oraz podaję do publicznej wiadomości informację o:

  • wydanej w dniu 23 sierpnia2021 r. decyzji nr ZP.6220.2.53.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka,
  • udostępnieniu treści przedmiotowej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 23 sierpnia 2021 r. na okres 14 dni,
  • Opiniach: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy.

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30,  od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. aa – DJ

 

    Niniejsze zawiadomienie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka
  3. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA


PDFObwieszczenie ZP.6220.2.55.2020 z dnia 23.08.2021r..pdf
PDFDecyzja ZP.6220.2.53.2020 z dnia 23.08.2021r..pdf