Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.401.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.401.2021

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 13 sierpnia  2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2021 r., poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 r. z późn. zm.) oraz  § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu :

 

B u r m i s t r z   L e ś n i c y

z a r z ą d z a ,  c o   n a s t ę p u j e:

§ 1.Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do zbycia nieruchomość   opisaną w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.                                                    

§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul.1 Maja 9 oraz na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.401. 2021 z dnia  13 sierpnia 2021 r.                     

W y k a z

nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Lp

Nr ewidencyjny nieruchomości

Księga wieczysta

Pow. Nierucho-mości w m2

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Termin zagos-poda-rowania nieru-chomości

Cena nierucho-mości /złotych/

Inf. o przez. do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości – art.34 ust.1 pkt 1 i 2

1.

dz. nr 245  km 1   obręb  Kadłubiec

OP1S/00040531/1

108

B

 

 MR/MU

częściowo,  zabudowana

Po nabyciu

1 407,00 netto

Bezprzetargowo na poprawę zagospod. nieruch. przyległej      (art.37 ust 2 pkt.6)    ustawy o gospodarce nieruchomościami

24.09.2021  r.

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy na okres 21 dni tj. od dnia 13.08.2021 r. do dnia 02 .09.2021 r.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie Nr 0050.401.2021 do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050..401..pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.401.2021 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050..401..pdf