Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: "Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia"

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 30.07.2021  Nr. 2021/BZP 00131685/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu
wraz z zagospodarowaniem otoczenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774615281

1.5.8.) Numer faksu: 774615342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu
wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bd8a3bb-b93b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131685/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30 08:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00059906/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy ul. Wiejskiej 93 w Kadłubcu.

2. Zakres prac dot. przebudowy i wyposażenia Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia, obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe;
2) wykonanie stanu surowego budynku ( fundamenty, konstrukcja, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, ścianki działowe, podłoża, posadzki, podłogi, izolacje cieplne, tynki, stolarka);
3) wykonanie elewacji;
4) wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej, ogrzewania nadmuchowego i wentylacji, alarmowej, odgromowej, teleinformatycznej i TV-SAT;
5) zagospodarowanie terenu;
6) bezpłatny serwis i konserwację systemu grzewczego w okresie gwarancji;
7) zebranie gruzu i odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania.

Wyżej określony zakres robót w punktach: 1,2,3,5,6 i 7 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z wszystkimi obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego;
2) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
3) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjna powykonawczą;
4) wykonanie dokumentacji budowlanej powykonawczej;
5) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) organizację i oznakowanie budowy;
8) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach i chodnikach;
9) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

Podstawą do wyceny oferty jest zakres prac określony w projekcie budowlanym oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym.
Możliwe jest zastąpienie materiałów wyspecyfikowanych w dokumentacji wyrobami innych producentów, pod warunkiem zapewnienia podanych parametrów technicznych i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór nad prowadzonymi robotami, w celu zapewniania wymaganej jakości robót oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1297617,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1426531,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1297617,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo - Budowlany s.c "A&S" Janusz M. Adamów, Renata Adamów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7551701848

7.3.3) Ulica: Polna 4a

7.3.4) Miejscowość: Twardawa

7.3.5) Kod pocztowy: 48-250

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1297617,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy


Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 30.07.2021r..pdf