Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/201/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Uchwała Nr XXX/201/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 2019 r. poz. 1815, z 2020 r. 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/170/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 628).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXX/201/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf