Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/200/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Uchwała Nr XXX/200/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz.1038) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/111/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r.  w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi zmienia się § 2,  który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy są:

1) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy,

2) Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy,

3) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leśnicy,

4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Raszowej,

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny z Zalesiu Śląskim.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXX/200/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.pdf