Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

             Leśnica, 18 czerwca  2021r.

 

ZP.6220.2.45.2020

 

 

POSTANOWIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021r. poz. 735) zwany dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247) dalej UUOŚ

Postanawiam

  1. Zawiadomić, że postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7  w miejscowości Wysoka , obręb 0091, nie można zakończyć w terminie wskazanym w art. 35 §3 k.p.a. z przyczyn niezależnych od organu, spowodowanych oczekiwaniem na opinie z organów opiniodawczych. 
  2. Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 30 lipca  2021r.

UZASADNIENIE

      W związku z wnioskiem  KRIS-ROL Krystyna Gucz, 47-150 Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu”.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 UUOŚ tutejszy organ wystąpił między innymi do:

1)  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op.,

2)  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,   

3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Gliwicach,

4) Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Jarnołtówku, Oddział Góra Św. Anny

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.  W dniu 24.08.2020r. Burmistrz Leśnicy otrzymał postanowienie nr GL.RZŚ.4360.29m.2020.AS z dnia 19.08.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Gliwicach, opinię Nr NZ.4315.3.1.2020.AS z dnia 27.08.2020r. (data wpływu 31.08.2020r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz postanowienie Nr WOOŚ.4221.41.2020.DF/JGD   z dnia 26 maja 2021 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

         W związku z oczekiwaniem na opinię z organu wymienionego w pkt 4 postanowiono jak  w sentencji.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy (ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy http://bip.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wysoka. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony maja możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniesienie zażalenia, i jest ono ostateczne. Zgodnie z art. 142 k.p.a.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

4. Ponaglenie wnosi się:

a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. a/a

Niniejsze zawiadomienie  umieszczono:

1.na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

2.na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka

3.na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http//bip.lesnica.pl

PDFPOSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej.pdf
PDFPOSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej.pdf