Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie:"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej"

Nr 2021/BZP 00073549/01

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-06-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica –
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774615281

1.5.8.) Numer faksu: 774615342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica –
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56775876-a111-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073549/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 10:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037630/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej.

2. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:
- Projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
( dla etapu II – Gmina Leśnica uzyskała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
nr UA.6740.4.24.2020.BM 1 z dnia 10.11.2020),
( dla etapu III – Gmina Leśnica uzyskała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
nr UA.6740.4.8.2021.BM 1 z dnia 24.02.2021),

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- Pomocniczo przedmiar robót,
- Udostępnioną przez Zamawiającego wizję lokalną.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej.

Etap II ( część 1) - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie m. Krasowa

Zakres planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej. Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie m. Krasowa” (część 1), obejmuje wykonanie w obszarze planowanej zabudowy przemysłowej na terenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa sieci wodociągowej rozdzielczej (tj. odcinka wodociągu W-1.2 od trójnika t9.1 do punktu Z1 oraz odcinka wodociągu W-2 od węzła WZ-1 do węzła W-2) oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej (tj. kolektora KS-1 od pompowni PK3 do studni Sk12).

Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej obejmuje wykonanie:
1. w zakresie budowy sieci wodociągowej:
1. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 - 230,0 m
2. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 - 13,0 m
3. rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 1,5 m
4. zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl.
5. zasuwa klinowa kołnierzowe DN50 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl.
6. hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 2 kpl.

2. w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
1. kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U - 535,5 m
2. kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø160mm PVC-U - 1,0 m
3. studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 3 szt.
4. studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 9 szt.
Wyżej określony zakres robót od 2.1 do 2.4 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.


Etap III - Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie m. Leśnica”,

Zakres polega na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w obszarze planowanej zabudowy przemysłowej na terenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa.
Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie budowy sieci wodociągowej obejmuje wykonanie:
1. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 - 1297,0 m
2. rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 14,0 m
3. zasuwy klinowe kołnierzowe DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną –
3 kpl.
4. hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 1 kpl.

UWAGA!
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:
• obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z wersją elektroniczną Cegeo;
• wykonanie kamerowania przebiegu sieci i przyłączy kanalizacyjnych;
• projekt organizacji ruchu,
• zajecie pasa drogowego i koszty z tym związane,
• organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
• organizację i oznakowanie budowy,
• na czas prowadzenia robót zapewnienie dojazdu do innych obiektów przy posesjach,
• remont i naprawę szkody powstałej w pasie drogowym,
• próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika,
• zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),
• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 673617,50

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1402200,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 673617,50

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132901545

7.3.3) Ulica: Strzelecka

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn - Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-230

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie sieci wodociągowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 673617,50

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 07.06.2021r..pdf

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 7.06.2021r..pdf