Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie: " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. Nr 317,761 i 456”

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-06-01  NR. 2021/BZP 00070306/01


Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 461 52 81

1.5.8.) Numer faksu: 77 461 53 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d5cc8e-976f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00070306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Lichynia dz. nr 317,761 i 456.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031365/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456.

1. Przedmiotem całego zadania jest: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. Nr 317,761 i 456.
Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.11.2017 roku,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem wykonawczym.

2. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

1) wykonanie warstwy podbudowy gr. 30cm z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5MPa , z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej,
2) wykonanie warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
3) wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z betonu asfaltowego AC 16W,
4) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
5) wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z betonu asfaltowego AC 11S,
6) profilowanie i utwardzenie poboczy na szerokości 0,40 m kruszywem kamiennym

Wyżej określony zakres robót pkt.2.3 i 2.5 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

3. Parametry inwestycji:
Całkowita długość drogi 1124,70 m od km 0+175,00 do km 1+299,70 (zgodnie z załączonym rysunkiem pomocniczym).
3.1 Parametry jezdni:
a) Wykonanie warstwy podbudowy gr. 30 cm wykonana jako stabilizacja cementem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z doziarnieniem pospółką (warstwa pospółki 10cm), o wytrzymałości miarodajnej 5 MPa,
b) wykonanie warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
c) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W- 5 cm,
d) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
e) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - 4 cm
3.2 Roboty ziemne:
a) wykonaniu koryta na odcinkach poszerzeń, gdzie wymagana jest korekta krawędzi jezdni do osiągnięcia projektowanej szerokości na głębokość wymaganą konstrukcją nawierzchni jezdni i projektowaną niweletą,
b) ścięcie i ukształtowanie poboczy.
3.3 Przewidziano wykonanie dwóch mijanek w km 0+860,00 do km 0+900,00 oraz w km 1+127,80 do km 1+167,80. Konstrukcję nawierzchni mijanek i na odcinkach poszerzeń należy wykonać w układzie warstw jak niżej:

a) warstwa podbudowy gr. 30 cm wykonana jako stabilizacja cementem kruszywa (bazaltowego lub z szarogłazu) 0-31,5mm, o wytrzymałości miarodajnej 5 MPa,
b) warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W- 5 cm,
d) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4 cm,
Przekrój poprzeczny jednostronny 2%.
3.4 Pobocza:
Na całej długości ciągu należy wykonać pobocza utwardzone kruszywem bazaltowym lub z szarogłazu 0/31,5 mm, na szerokości 0,40 m, o grubości warstwy 20 cm.

UWAGA!
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:
- obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z wersją elektroniczną Cegeo;
- organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
- zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie dokumentacją oraz całą SWZ wraz z jej załącznikami.
Zaleca się, aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem przyszłych robót budowlanych.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 580630,74

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429000,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561678884

7.3.3) Ulica: Zwycięstwa 1

7.3.4) Miejscowość: Jaryszów

7.3.5) Kod pocztowy: 47-143

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429000

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2021-06-01  NR. 2021/BZP 00070306/01


Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 461 52 81

1.5.8.) Numer faksu: 77 461 53 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d5cc8e-976f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00070306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Lichynia dz. nr 317,761 i 456.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031365/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. nr 317,761 i 456.

1. Przedmiotem całego zadania jest: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lichynia dz. Nr 317,761 i 456.
Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.11.2017 roku,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem wykonawczym.

2. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

1) wykonanie warstwy podbudowy gr. 30cm z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5MPa , z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej,
2) wykonanie warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
3) wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z betonu asfaltowego AC 16W,
4) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
5) wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z betonu asfaltowego AC 11S,
6) profilowanie i utwardzenie poboczy na szerokości 0,40 m kruszywem kamiennym

Wyżej określony zakres robót pkt.2.3 i 2.5 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

3. Parametry inwestycji:
Całkowita długość drogi 1124,70 m od km 0+175,00 do km 1+299,70 (zgodnie z załączonym rysunkiem pomocniczym).
3.1 Parametry jezdni:
a) Wykonanie warstwy podbudowy gr. 30 cm wykonana jako stabilizacja cementem istniejącej nawierzchni tłuczniowej z doziarnieniem pospółką (warstwa pospółki 10cm), o wytrzymałości miarodajnej 5 MPa,
b) wykonanie warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
c) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W- 5 cm,
d) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
e) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - 4 cm
3.2 Roboty ziemne:
a) wykonaniu koryta na odcinkach poszerzeń, gdzie wymagana jest korekta krawędzi jezdni do osiągnięcia projektowanej szerokości na głębokość wymaganą konstrukcją nawierzchni jezdni i projektowaną niweletą,
b) ścięcie i ukształtowanie poboczy.
3.3 Przewidziano wykonanie dwóch mijanek w km 0+860,00 do km 0+900,00 oraz w km 1+127,80 do km 1+167,80. Konstrukcję nawierzchni mijanek i na odcinkach poszerzeń należy wykonać w układzie warstw jak niżej:

a) warstwa podbudowy gr. 30 cm wykonana jako stabilizacja cementem kruszywa (bazaltowego lub z szarogłazu) 0-31,5mm, o wytrzymałości miarodajnej 5 MPa,
b) warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W- 5 cm,
d) skroplenie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją kationową szybkorozpadową 0,6-1,0 kg/m2
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 4 cm,
Przekrój poprzeczny jednostronny 2%.
3.4 Pobocza:
Na całej długości ciągu należy wykonać pobocza utwardzone kruszywem bazaltowym lub z szarogłazu 0/31,5 mm, na szerokości 0,40 m, o grubości warstwy 20 cm.

UWAGA!
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:
- obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z wersją elektroniczną Cegeo;
- organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
- zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie dokumentacją oraz całą SWZ wraz z jej załącznikami.
Zaleca się, aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem przyszłych robót budowlanych.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 580630,74

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429000,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561678884

7.3.3) Ulica: Zwycięstwa 1

7.3.4) Miejscowość: Jaryszów

7.3.5) Kod pocztowy: 47-143

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429000

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące


Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 01.06.2021r..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania - 2021_BZP 00070412_01.pdf