Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn: "Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-28 Nr 2021/BZP 00067832/01


Roboty budowlane
Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 461 52 81

1.5.8.) Numer faksu: 77 461 53 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f96d4c87-bee5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067832/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 11:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; http://bip.lesnica.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest:
a. w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 wew. 49; email: zp@lesnica.pl,
b. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Małgorzata Urbańczyk, tel. 774639856 wew. 48
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie e-PUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
8. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajduje się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postepowań”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
10) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.II.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy oraz przy ul. Ludowej 11.

Zakres prac dot. przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz
przy ul. Ludowej 11 w Leśnicy obejmuje w szczególności:

1) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynków przy ul. Kościelnej 1 oraz ul. Ludowej 11;
2) wymianę całości pokrycia dachów z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wraz z wymianą obróbek blacharskich;
3) wymianę kominów ponad dachem oraz ścian szczytowych ogniomuru;
4) budowę nowych pionów wentylacyjnych;
5) docieplenie wełną mineralną stropu nad I piętrem wraz z wykonaniem podestu komunikacyjnego z płyt cementowo-wiórowych;
6) wykonanie sufitu z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych ogniowych, jako zabezpieczenie p.poż stropu I piętra;
7) remont elewacji frontowej obejmujący odtworzenie tynków zewnętrznych, boniowania przyziemia oraz cokołu, wraz z malowaniem elewacji;
8) docieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych od strony zaplecza, wraz z wykonaniem nowych tynków cienkowarstwowych;
9) rozbiórka istniejących wewnętrznych schodów drewnianych prowadzących na I piętro oraz wykonanie nowych schodów żelbetowych w każdym budynku;
10) uzupełnienie tynków wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń wewnętrznych;
11) demontaż istniejących pieców węglowych łącznie z instalacją c.o. oraz zamontowanie grzejników elektrycznych;
12) wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz., instalacji oświetleniowej, informatycznej, TV-SAT i domofonowej oraz zamontowanie szafek złączowych, tablic rozdzielczych i mieszkaniowych.

Wyżej określony zakres robót w punktach: 3,4,5,6,8,9 i 10 Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

Wykonanie obu zadań obejmuje dodatkowo:
1) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z wszystkimi obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego;
2) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
3) złożenie w TAURON Dystrybucja S.A. gotowości instalacji elektrycznej do przyłączenia, wraz z wymaganymi załącznikami;
4) kompleksową obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
5) wykonanie dokumentacji budowlanej powykonawczej;
6) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
8) organizację i oznakowanie budowy;
9) zapewnienie bezpiecznego dostępu do lokali znajdujących się na parterze, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych;
10) remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach i chodnikach.
11) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane;
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
13) zabezpieczenie mebli i wyposażenia mieszkań pozostawionych przez lokatorów I piętra, na czas prowadzonych robót.

Mieszkańcy I piętra zostaną wyprowadzeni z mieszkań na czas prowadzonych robót, w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym. Zamawiający zapewni lokatorom I piętra lokale zastępcze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie minia pozostawionego przez mieszkańców typu meble, wykładziny, posadzki, i powinien posiadać ubezpieczenie w tym zakresie.

W lokalach użytkowych nr 1 i 2 ( zlokalizowanych w budynku ul. Kościelna 1 – parter) prowadzona jest działalność gospodarcza. Właścicielem lokalu użytkowego nr 1 jest prywatny przedsiębiorca. Właścicielem pozostałych lokali jest Gmina Leśnica.
Prace budowlane prowadzone będą na obiekcie zamieszkałym przez mieszkańców lokali na parterze oraz przy czynnych lokalach użytkowych.

2. Realizację prac budowlanych zaplanowano na lata 2021 – 2022.

W roku 2021 wykonawca wykona w budynkach przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz ul. Ludowej 11 remont dachu oraz elewacji, obejmujący w szczególności następujący zakres prac:
1) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej budynków przy ul. Kościelnej 1 oraz ul. Ludowej 11;
2) wymianę całości pokrycia dachów z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wraz z wymianą obróbek blacharskich;
3) wymianę kominów ponad dachem oraz ścian szczytowych ogniomuru;
4) remont elewacji frontowej obejmujący odtworzenie tynków zewnętrznych, boniowania przyziemia oraz cokołu, wraz z malowaniem elewacji;
5) docieplenie wełną mineralną ścian zewnętrznych od strony zaplecza, wraz z wykonaniem nowych tynków cienkowarstwowych.
Zakres prac przewidziany do wykonania w 2021 r. wykonawca wykona w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy.
Płatności za roboty zrealizowane w 2021 r. będą regulowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-termonowo-finansowym, przedstawionym przez wykonawcę.

W roku 2022 wykonawca wykona na budynkach przy ul. Kościelnej 1 i 3 oraz ul. Ludowej 11 roboty budowlane wewnątrz budynku, obejmujące w szczególności następujący zakres prac:
1) budowę nowych pionów wentylacyjnych;
2) docieplenie wełną mineralną stropu nad I piętrem wraz z wykonaniem podestu komunikacyjnego z płyt cementowo-wiórowych;
3) wykonanie sufitu z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowch ogniowych, jako zabezpieczenie p.poż stropu I piętra;
4) rozbiórka istniejących wewnętrznych schodów drewnianych prowadzących na I piętro oraz wykonanie nowych schodów żelbetowych w każdym budynku;
5) uzupełnienie tynków wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń wewnętrznych;
6) demontaż istniejących pieców węglowych łącznie z instalacją c.o. oraz zamontowanie grzejników elektrycznych;
7) wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 1-faz., instalacji oświetleniowej, informatycznej, TV-SAT i domofonowej oraz zamontowanie szafek złączowych, tablic rozdzielczych i mieszkaniowych.
Zakres prac przewidzianych do wykonania w 2022 r. będzie realizowany zgodnie z załączonym przez inwestora harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, z podziałem na następujące etapy robót:
1) Etap 1 – budynek przy ul. Kościelnej 1 obejmujący mieszkania: M1/1, M1/2, M1/3 oraz lokale użytkowe nr 1 i 2 – termin realizacji: 01.03.2022 – 29.04.2022;
2) Etap 2 – budynek przy ul. Ludowej 11 obejmujący mieszkania: M1/7, M1/9, M1/10 – termin realizacji – 01.04.2022 – 31.05.2022;
3) Etap 3 – budynek przy ul. Kościelnej 3 obejmujący mieszkania: M3/1, M3/2, M3/3, M3/4, M3/5, M3/7 – termin realizacji: 02.05.2022 – 30.06.2022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442121-1 - Malowanie budowli

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena ofertowa 60 %
2. Okres gwarancji 40 %
Łącznie 100%

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący:
P=P1+P2
Gdzie:
P – ogólna liczba punktów
P1, P2 – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach

• P1 – liczba punktów w kryterium „Cena ofertowa”

W celu przydzielenia punktów Zamawiający wyliczy ilość punktów wg wzoru:
CN
P1 = ------ x 60
COB
Gdzie:
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert badanych
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

• P2 – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

Ocena ofert przy zastosowaniu tego kryterium zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 60 miesięcy.
Okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji za wady przedmiotu umowy.

W ramach tego kryterium Wykonawca wyliczy punktację wg wzoru:

OB
P2 = ------ x 40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
ON

Gdzie:
P2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji
OB – Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej [w miesiącach]
ON – Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych [w miesiącach]
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (max 60 miesięcy) będzie najwyżej oceniona w ramach kryterium „Okres gwarancji”.

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji: od 36 do 60 miesięcy.
UWAGA: zaproponowanie okresu za wady krótszego niż 36 miesięcy, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do wyliczenia przyjmie 60 miesięcy.

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów – 100 pkt. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac o wartości min. 500.000,00 zł brutto każde. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4- (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – ( na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 3 (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XIX
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy ( w przypadku zatrudnienia podwykonawców);
2) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika budowy;
3) dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa;
4) dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do zakresu robót;
5) dostarczenia kosztorysu ofertowego zawierający zestawienie i koszty materiałów, tabelę wartości elementów scalonych z podziałem na poszczególne branże, stawki robocizny, kosztów pośrednich i zysku,
6) dostarczenia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (2022r.). oraz dział III pkt. 2 (2021r.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia techniczne, Zamawiający informuje, iż zmiany umowy zostały określone w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14

                                                                                                                                    Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dnia 28.05.2021.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZałącznik Nr 1- Formularz oferty.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie 125.1.doc
DOCXZałącznik Nr 3 - Wykaz robót.docx
DOCZalacznik Nr 4 - Grupa kapitalowa.doc
DOCXZałącznik Nr 5 - Zobowiazanie.docx
XLSXZałącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 3.xlsx
PDFZałacznik Nr 6- Umowa.pdf

ZIPPRZEDMIARY, SPECYFIKACJE, POZWOLENIA.zip
ZIPPROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.zip
ZIPINWENTARYZACJE.zip
ZIPINSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip
ZIPARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.zip