Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                    Leśnica, dnia  13 maja   2021r.

 

 

Nr sprawy: ZP.6220.1.12.2021

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY

zawiadomienie o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 35, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej” zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem wskazanej decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy, w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

W związku z zawiadomieniem stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia co do ich treści w wyznaczonym siedmiodniowym terminie istnieje konieczność przedłużenia terminu załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2021 r.

 Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron   o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, tablicy ogłoszeń w sołectwie Raszowa.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniesienie zażalenia, i jest ono ostateczne. Zgodnie z art. 142 k.p.a.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

4. Ponaglenie wnosi się:

a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa,
  3. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn - Koźle
  4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl

 

PDFObwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji.pdf
PDFObwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji.pdf