Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej"


 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-04-21 o nr  2021/BZP 00037630/01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774615281

1.5.8.) Numer faksu: 774615342

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56775876-a111-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” oraz poczty elektronicznej – um@lesnica.pl3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w Wykonawcami jest: a. w zakresie proceduralnym Danuta John, tel. 774639859 email:zp@lesnica.pl b. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Marian Gorgosch, tel. 774639857 wew. 444. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie e-PUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin). 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia bądź wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.8. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty, w tym także narzędzie do szyfrowania plików, znajduje się na miniPortalu w zakładce „dla Wykonawców”, „Lista wszystkich postepowań”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać właściwe dane postępowania – w przypadku podania niewłaściwych danych odpowiedzialność za nieprawidłowe złożenie oferty albo niezłożenie oferty ponosi Wykonawca.9. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 49;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).11) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej.2. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: - Projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, ( dla etapu II – Gmina Leśnica uzyskała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu nr UA.6740.4.24.2020.BM 1 z dnia 10.11.2020), ( dla etapu III – Gmina Leśnica uzyskała zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu nr UA.6740.4.8.2021.BM 1 z dnia 24.02.2021),- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,- Pomocniczo przedmiar robót,- Udostępnioną przez Zamawiającego wizję lokalną.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej. Etap II ( część 1) - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie m. Krasowa Zakres planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej. Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie m. Krasowa” (część 1), obejmuje wykonanie w obszarze planowanej zabudowy przemysłowej na terenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa sieci wodociągowej rozdzielczej (tj. odcinka wodociągu W-1.2 od trójnika t9.1 do punktu Z1 oraz odcinka wodociągu W-2 od węzła WZ-1 do węzła W-2) oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej (tj. kolektora KS-1 od pompowni PK3 do studni Sk12).Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej obejmuje wykonanie:1. w zakresie budowy sieci wodociągowej:1. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 - 230,0 m2. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 - 13,0 m3. rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 1,5 m4. zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl.5. zasuwa klinowa kołnierzowe DN50 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl.6. hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 2 kpl.2. w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:1. kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø200mm PVC-U - 535,5 m2. kanały grawitacyjne sieciowe z rur Ø160mm PVC-U - 1,0 m3. studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 3 szt.4. studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 9 szt. Wyżej określony zakres robót od 2.1 do 2.4 Wykonawca musi wykonać samodzielnie. Etap III - Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie m. Leśnica”, Zakres polega na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w obszarze planowanej zabudowy przemysłowej na terenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Krasowa. Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie budowy sieci wodociągowej obejmuje wykonanie: 1. rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 - 1297,0 m 2. rurociąg podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 - 14,0 m 3. zasuwy klinowe kołnierzowe DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną – 3 kpl. 4. hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą - 1 kpl. UWAGA! Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:• obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wraz z wersją elektroniczną Cegeo;• wykonanie kamerowania przebiegu sieci i przyłączy kanalizacyjnych;• projekt organizacji ruchu, • zajecie pasa drogowego i koszty z tym związane,• organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,• organizację i oznakowanie budowy,• na czas prowadzenia robót zapewnienie dojazdu do innych obiektów przy posesjach,• remont i naprawę szkody powstałej w pasie drogowym,• próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika,• zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: L.p. Kryterium Znaczenie Procentowe Kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena ofertowa 60 % 60 % 2. Okres gwarancji 40 % 40 % Łącznie 100% 100%Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób następujący: P=P1+P2Gdzie: P – ogólna liczba punktów P1, P2 – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach • P1 – liczba punktów w kryterium „Cena ofertowa” W celu przydzielenia punktów Zamawiający wyliczy ilość punktów wg wzoru: CN P1 = ------ x 60 COB Gdzie: CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert badanych COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej • P2 – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” Ocena ofert przy zastosowaniu tego kryterium zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 72 miesiące. Okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji za wady przedmiotu umowy. W ramach tego kryterium Wykonawca wyliczy punktację wg wzoru: OB P2 = ------ x 40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)ONGdzie: P2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji OB – Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej [w miesiącach] ON – Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych [w miesiącach] Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (max 72 miesiące) będzie najwyżej oceniona w ramach kryterium „Okres gwarancji”. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji: od 36 do 72 miesięcy. UWAGA: zaproponowanie okresu za wady krótszego niż 36 miesięcy, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 72 miesiące Zamawiający do wyliczenia przyjmie 72 miesiące. 3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów – 100 pkt. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.4) zdolności technicznej lub zawodowej:- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej) o wartości min. 800.000,00 zł brutto każde. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek. - Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień). W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. Musi posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowym środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – ( na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowym środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 3 (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);2) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień). W/w specjalista musi być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. Musi posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez Wykonawcę:1. Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ- (składane razem z ofertą).3. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 5 do SWZ. – jeżeli dotyczy – (składane razem z ofertą).4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy – (składane razem z ofertą).1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XIX2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:1. Przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej na kwotę minimum 800.000,00 zł. Z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy ( w przypadku zatrudnienia podwykonawców);2. Przedstawienia kosztorysów ofertowych (odrębne dla etapu II i etapu III) wraz z zestawieniem nakładów rzeczowych materiałów i sprzętu, oraz tabelę elementów scalonych na realizację zadania zgodnie;3. Dostarczenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w dół.3. Zabezpieczenie musi być ważna w terminie uwzględniającym czas niezbędny na dokonanie czynności odbiorczych. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia techniczne, zamawiający informuje, iż zmiany umowy zostały określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

PDF2021_BZP 00037630_01.pdf - ogloszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZałącznik Nr 1- Formularz oferty.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie 125.1.doc
DOCXZałącznik Nr 3- Wykaz robót.docx
DOCZalacznik Nr 4- Grupa kapitalowa.doc
DOCXZałącznik Nr 5 - Zobowiazanie.docx
PDFZałacznik Nr 6 - Umowa.pdf
ZIPProjekt B-W etap II.zip
ZIPProjekt B-W etap III.zip
ZIPprzedmiary.zip
ZIPSpecyfikacje.zip