Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed. pn.„Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej"

Leśnica, dnia 09.04.2021r.

ZP.6220.1.6.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY

 

                Burmistrz Leśnicy, na podstawie  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256) oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) dalej zwaną „ustawą ooś”, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

 

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu postępowania

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Słowackiego i Dworcową w Raszowej” na podstawie wniosku złożonego w dniu 01.04.2021r. przez pełnomocnika inwestora – zarządca drogi działającego w imieniu Burmistrza Leśnicy  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Jednocześnie informuję, iż Wnioskodawca w dniu 1 kwietnia 2021 r. do ww. wniosku załączył „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój 12A, w godzinach pracy urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Leśnicy, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektor Zarządy Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

Niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  1. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  2. na tablicy informacyjnej w sołectwie Raszowa,
  3. na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn - Koźle
  4. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lenica.pl,
  5. w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - www.ekoportal.gov.pl oraz www.bazaoos.gdos.gov.pl