Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSTANOWIENIE OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

        Leśnica, 25 marca  2021r.

 

ZP.6220.2.39.2020

 

 

 

POSTANOWIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zwany dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) dalej UUOŚ

Postanawiam

  1. Zawiadomić, że postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7  w miejscowości Wysoka , obręb 0091, nie można zakończyć w terminie wskazanym w art. 35 §3 k.p.a. z przyczyn niezależnych od organu, spowodowanych oczekiwaniem na opinie z organów opiniodawczych. 
  2. Wskazać nowy termin załatwienia sprawy - do 20 czerwca  2021r.

UZASADNIENIE

      W związku z wnioskiem  KRIS-ROL Krystyna Gucz, 47-150 Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu”.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 UUOŚ tutejszy organ wystąpił między innymi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

         Na podstawie art. 36 k.p.a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia  3 lutego 2021r. (znak: WOOŚ.4221.41.2020.DF) oraz 24 marca 2021 r. (znak: WOOŚ.4221.41.2020.DF/JGD), zawiadomił, że z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu w terminie do dnia 20 kwietnia 2021r. przez wnioskodawcę wyznaczył nowy termin na wyrażenie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia – tj. 30 dni od dnia otrzymania uzupełnienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy (ul. 1-go Maja 9, 47-150 Leśnica) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy http://bip.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wysoka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkie strony tego postępowania, że zgodne z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony maja możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

1. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje wniesienie zażalenia, i jest ono ostateczne. Zgodnie z art. 142 k.p.a.  postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność);

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

3. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

4. Ponaglenie wnosi się:

a) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

b) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

Otrzymują:

     1. Wnioskodawca

     2. a/a

Niniejsze zawiadomienie  umieszczono:

1.na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

2.na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka

3.na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http//bip.lesnica.pl

PDFPostanowienie - Obwieszczenie.pdf