Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do ZP.271.1.2021 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim etap III i etap IV

Leśnica, 23 lutego 2021 r.

 

ZP.271.1.3.2021

 

Do wszystkich oferentów

Zainteresowanych przetargiem

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn:” 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w Zalesiu Śląskim – etap III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – etap IV”

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1: Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu wykonawczego pn. „Projekt przepompowni ścieków sanitarnych sieciowych i przydomowych – technologia   i konstrukcja” o którym mowa w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego dodano projekt wykonawczy pn "Projekt przepompowni ścieków sanitarnych sieciowych i przydomowych- technologia i konstrukcja" o którym mowa w opisie technicznym.

 

Pytanie nr 2: Proszę o udostępnienie szczegółowego rysunku przepompowni PZ-5 (min wymiary zbiorników, typy pompo – wysokość podnoszenia, wydajność itp.) – zamieszczone na stronie informacje nie pozwalają rzetelnie wycenić dostawę przepompowni.

Odpowiedź:

Informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego dodano projekt wykonawczy pn "Projekt przepompowni ścieków sanitarnych sieciowych i przydomowych- technologia i konstrukcja" o którym mowa w opisie technicznym.

 

Pytanie nr 3: W opisie mowa w sieci wodociągowej o zasuwach na przyłączach. Ile i w jakiej pozycji wycenić budowę zasuw z osprzętem?

Odpowiedź:

Przyłącza dotyczą  etapu IV;   Przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy.

- zgodnie z pozycją 36 przedmiaru robót dla etapu IV należy uwzględnić 50 sztuk zasuw;

- w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej należy uwzględnić – wbudowanie nawiertki  do rur Dz110 mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną w ilości 50 sztuk. Koszty te należy uwzględnić w pozycji 36 przedmiaru dla etapu IV . Jednostkę  miary zamienić na metry.  

Pytanie nr 4: Czy zakres zamówienia zawiera wejście z wodociągiem do budynku? Jeżeli taknie ma takich pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Przyłącza dotyczą  etapu IV;   Przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy.

Zgodnie z opisem w pozycji 37 przedmiaru robót  w pozycji uwzględnić koszty wykonania połączeń z istniejącą instalacją w , koszty rozbiórek i odtworzeń  w budynkach – 42 wejścia do budynku.

Pozycja 38 przedmiaru robót  dla etapu IV mówi, że dla 8 przyłączy zostanie zakończone     studnią wodomierzową na działce.

Pytanie nr 5: Proszę o udostępnienie schematu zestawu wodomierzowego. Co powinien zawierać taki zestaw? Jakie zawory, jaki wodomierz, konsola itp.?

Odpowiedź:

Zestaw wodomierzowy powinien zawierać :

- dwa zawory odcinające,

- zawór antyskażeniowy ,

- wodomierz do odczytu radiowego

Bez konsoli.

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                    (-) Łukasz Jastrzembski

 

 

PDFPytania i odpowiedzi do ZP.271.1.2021.pdf

ZIPPW - Tom nr VI, zał. nr 2 - Projekt przepompowni b.elektryczna.zip
ZIPPW - Tom nr VI, zał. nr 1 - Projekt przepompowni b. sanit., konstr., drogowa.zip