Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana treści SWZ z dnia 11.02.2021 r. dot. zadania ZP.271.1.2021 pn. "1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - III etap; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - IV etap"

Leśnica, 18 lutego 2021 r.

 

ZP.271.1.2.2021

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Do wszystkich oferentów  

zainteresowanych przetargiem

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn:” 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w Zalesiu Śląskim – etap III 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – etap IV”

 

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dokonaliśmy zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SWZ”), w następujący sposób:

  1. Zmiana treści pkt. XVIII SWZ (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) poprzez dodanie do pkt. XVIII SWZ treści – Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej na kwotę minimum 1.000.0000,00 zł. z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy (w przypadku zatrudnienia podwykonawców).

W związku z powyższą zmianą pkt.  XVIII SWZ otrzymuje brzmienie :

  1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XIX.
  2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy (w przypadku zatrudnienia podwykonawców).
  3. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy.
  4. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Ostateczny termin zawarcia umowy uzależniony jest od zakończenia procedur odwoławczych i dostarczenia powyższych dokumentów.
  5. Wykonawca do Umowy dołączy - Harmonogram rzeczowo – finansowy.
  6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wniesienia w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 Pzp.
  7. Wykonawca – podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia – w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu – nie później niż dzień przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.
  8. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wpisem z odpowiedniego rejestru.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SWZ. Wynikiem powyższej zmiany będzie  zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP00006716/01 z dnia 11.02.2021 r.

 

                                                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                                         (-) Łukasz Jastrzembski

PDFZmiana treści SWZ dot. ZP.271.1.2021.pdf
PDFSWZ po zmianie.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf