Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XXIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XXIII/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 listopada 2020 r.

Obrady rozpoczęto 30-11-2020 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków, w tym 12 w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Zygmunt Pakosz

12. Maria Reinert

13. Teresa Kwoczała

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

 

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:03)

 1. Otwarcie sesji: (15:03)
 1. stwierdzenie quorum, (15:03)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w tym 12 w zdalnym trybie obradowania, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

 1. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:09)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 listopada 2020 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 30 listopada 2020 roku.

(15:12)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Beata Socha, Ryszard Froń, Maria Reinert, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2020 r.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku (15:12)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 r.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku. (15:13)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Beata Socha, Roland Reguła, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XXII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:13)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:18)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Teresa Kwoczała, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Rudolf

Gajda, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Ryszard Froń, Roland Reguła, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/142/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (15:19)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (15:23)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Froń, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/143/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że w przypadku pkt 5 i 6 dotyczących proponowanych stawek podatków od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych, które były tematem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały proponowane stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (15:23)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (15:29)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Marek Nowak, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Beata Socha, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/144/20 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (15:29)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (15:31)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/145/20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (15:32)

Pan Burmistrz poinformował, iż w czerwcu 2018 roku podjęta została uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W uchwale dokładnie określono zasady określające zasady udzielania pomocy. Dodał, iż  zasadnym jest, aby pomoc została przedłużona z grudnia 2021 roku do grudnia 2023 roku.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. (15:35)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Teresa Kwoczała, Ryszard Froń, Marek Nowak, Tomasz Sitnik, Krzysztof Walusz, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/146/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (15:35)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. (15:38)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Rudolf Gajda, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/147/20 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (15:38)

Pan Burmistrz poinformował, iż na terenie gminy jest 7 przystanków, które należą do gminy Leśnica. Do tej pory każdy z przewoźników musiał wystąpić do gminy z wnioskiem o zezwolenie na zatrzymywanie się na tych przystankach, przy czym Gmina naliczała maksymalną kwotę 5 groszy za każde zatrzymanie. Po przeprowadzeniu analizy, stwierdzono, iż opłaty pobierane za zatrzymywanie się na przystankach nie pokrywają wkładu pracy, który trzeba włożyć w comiesięczne wyliczenie tych opłat. W związku z tym zaszła potrzeba podjęcia stosownej uchwały, określającej zasady korzystania z przystanków na terenie gminy.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (15:43)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń, Zygmunt Pakosz, Teodor Wyschka, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, Roland Reguła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/148/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica (15:43)

Przewodniczący obrad informuje, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2020 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica i zasad korzystania z tych przystanków i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica. (15:46)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Zygmunt Pakosz, Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Beata Socha, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/149/20 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica (15:46)

Przewodniczący obrad poinformował, że plan powołania obszaru i granic aglomeracji Leśnica był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 6 października 2020 r.

Komisja po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała plan powołania obszaru i granic aglomeracji Leśnica nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica. (15:50)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Krzysztof Walusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/150/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (15:50)

Pan Burmistrz poinformował, iż Gmina Leśnica od wielu lat wynajmuje pomieszczenia biurowe dla Posterunku Policji oraz Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jeżeli planowane jest w dalszym ciągu wynajmowanie pomieszczeń, a mija termin 3 lat od zawarcia pierwszej umowy, niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (15:54)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Beata Socha, Krzysztof Walusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXIII/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 1. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok (15:54)

Przewodniczący obrad poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej był omawiany punkt dotyczący analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok. Do dnia sesji nie wpłynęła analiza z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu i Krapkowicach. W związku z powyższym na dzisiejszej sesji zostały przedstawione wyniki analizy oświadczeń majątkowych, które wpłynęły do tut. Rady Miejskiej w dniu 27 października br. oraz 3 listopada br.

1. analiza z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca kierowników jednostek organizacyjnych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla tj. dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śląskim. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu stwierdził, iż wszystkie osoby złożyły swoje oświadczenia w terminie oraz w komplecie. Stwierdzono drobną nieprawidłowość w jednym z oświadczeń majątkowym o charakterze formalnym.

2. analiza z Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Leśnicy, Urząd Skarbowy w Krapkowicach stwierdził, iż oświadczenie zostało złożone w terminie oraz w komplecie. W analizowanym oświadczeniu majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:56)

- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Raszowa,

- zakończono prace związane z remontem kapliczki przy ulicy Żyrowskiej w miejscowości Leśnica,

- trwają prace związane z budową placu zabaw w miejscowości Poręba,

- zdemontowano figurę św. Jana Nepomucena, która znajduje się na Rynku w miejscowości Leśnica. Jej renowacja zostanie przeprowadzona w Tychach,

- zakończono prace związane z wykonaniem koncepcji przebudowy Publicznego Gimnazjum w Leśnicy na siedzibę Urzędu Miejskiego,

- wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Stawowej w miejscowości Leśnica,

- zakończono prace związane z remontem Rynku w miejscowości Zalesie Śląskie,

- zakończono zadanie związane z odbiorem folii rolniczych od rolników z terenu Gminy Leśnica,

- na przełomie roku 2020 i 2021 zostanie rozstrzygnięty przetarg na remont kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim. Jest to III i IV etap tej inwestycji,

- przeprowadzono akcję wspierającą przedsiębiorców związaną z rozdysponowaniem chryzantem,

- odbyła się rozprawa sądowa w sprawie postępowania spadkowego dotyczącego budynku znajdującego się przy drodze powiatowej w miejscowości Poręba.

 1. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:01)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo z dnia 12 listopada 2020 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim dotyczące modernizacji/rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim i pozyskania na ten cel środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

 

 1. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym (16:02)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 9 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia została poruszona na dzisiejszej sesji.

 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:03)

Radny Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę, iż przy przystanku autobusowym w Dolnej leży dużo liści, które trzeba by sprzątnąć. Ponadto poinformował, iż jakiś czas temu na Sesji Rady Miejskiej zgłaszał problem dotyczący dziur w nawierzchni drogi powiatowej biegnącej w stronę miejscowości Olszowa, które wymagają naprawienia. Droga od miejscowości Dolna w kierunku Olszowej została wyremontowana, lecz w samej miejscowości Dolna dziury pozostały. W związku z tym zwrócił się z prośba o  podjęcie działań w tym temacie przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

Pan Burmistrz poinformował, iż przystanek autobusowy w Dolnej zostanie sprzątnięty. Odnośnie drogi powiatowej poinformował, iż temat zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Radny Pan Marek Nowak zwrócił się z zapytaniem, czy firma wykonująca budowę sieci gazowej na ulicy Kozielskiej w Leśnicy wycofała się z tego przedsięwzięcia?

Pan Burmistrz poinformował, iż realizacja podłączenia gazociągu została zawieszona w związku z problemami kadrowymi firmy spowodowanymi stanem epidemii COVID-19. Firma nie wycofała się z realizacji tego zadania, tylko zostało ono chwilowo zawieszone.

Radny Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na częste awarie lamp przy ulicy 1 Maja w miejscowości Leśnica. Firma TAURON dość często usuwa usterki, lecz po deszczach problem wraca, co może być związane z awarią bezpiecznika, który po deszczach zamaka. Ponadto zapytał, jak wygląda przygotowanie służb komunalnych do sezonu zimowego?

Pan Burmistrz poinformował, iż rozezna temat odnośnie napraw realizowanych przez firmę TAURON. Odnośnie przygotowania służb komunalnych poinformował, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy jest dobrze przygotowany. Ponadto zakupiony zostanie nowy traktor, który usprawni pracę zakładu.

Radny Pan Tomasz Sitnik zwrócił uwagę, iż na skrzyżowaniu ulic tj. 1 Maja, Kościuszki oraz Szpitalnej w Leśnicy nawierzchnia drogi ma kilka dość dużych ubytków, które trzeba by naprawić. Dodatkowo, zwrócił się z zapytaniem dlaczego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie od 1 stycznia 2021 roku do 25 zł miesięcznie? Czy jest to związane ze zwiększoną produkcją śmieci, czy ogólnym wzrostem cen i usług?

Pan Burmistrz poinformował, iż dzisiaj tj. 30 listopada 2020 roku, kontaktował się ze Starostem Powiatowym w sprawie ubytków w drodze. Odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poinformował, iż na wzrost opłaty ma wiele czynników. Dodał, iż opłaty za śmieci są opłatami ekonomicznymi, a nie politycznymi, czyli wynikają z wyliczeń ekonomicznych. Główne założenie systemu śmieciowego w Polsce, to niedokładanie do funkcjonowania tegoż systemu, tak, aby opłaty ponoszone przez mieszkańców pokrywały się z kosztami działania firm wywożących śmieci. Ponadto poinformował, iż liczba śmieci z roku na rok ciągle wzrasta a liczba mieszkańców zadeklarowanych do Związku Czysty Region jest na stałym poziomie.

Radny Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czym jest spowodowany wzrost ilości odpadów, skoro wiele osób w dalszym ciągu wystawia tyle samo pojemników?

Pan Burmistrz poinformował, iż wszystkie śmieciarki na wysypisku śmieci w Kędzierzynie-Koźlu są ważone, stąd wiadomo, iż produkcja śmieci jest większa.

Radny Pan Zygmunt Pakosz zwrócił się z zapytaniem skąd miasto Zdzieszowice pobierają wodę pitną, ponieważ słyszał, że zostały u nich wykryte bakterie E. coli.

Pan Burmistrz poinformował, iż Zdzieszowice wodę pitną pobierają z kilku ujęć, między innymi z ujęcia w miejscowości Krasowa, lecz ten wodociąg jest bezpieczny – nie wykryto w nim żadnych bakterii.

 1. Zamknięcie sesji (16:24)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXIII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

Zakończono sesję (16:24)

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                   Ryszard Froń

 

PDFPROTOKÓŁ NR XXIII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r..pdf