Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR XXII/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 r.

PROTOKÓŁ NR XXII/20

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 października 2020 r.

Obrady rozpoczęto 26-10-2020 o godz. 15:09, a zakończono o godz. 16:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków, w tym 12 w zdalnym trybie obradowania:

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Zygmunt Pakosz

12. Maria Reinert

13. Teresa Kwoczała

 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu:

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

Rozpoczęto sesję (15:09)

1. Otwarcie sesji: (15:09)

a. stwierdzenie quorum, (15:09)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w tym 12 w zdalnym trybie obradowania, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:12)

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 26 października 2020 r. i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 26 października 2020 r. (15:21)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Beata Socha, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Zygmunt Pakosz, Ryszard Froń, Rudolf Gajda, Tomasz Sitnik, Roland Reguła, Maria Reinert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2020 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 roku (15:22)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 r.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 r. (15:24)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Rudolf Gajda, Beata Socha, Teodor Wyschka, Tomasz Sitnik, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XXI/20 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 września 2020 roku.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 (15:24)

Pani Agnieszka Nowak Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty szczegółowo przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

Następnie przedstawiła w ujęciu procentowym wyniki egzaminu ósmoklasisty wszystkich uczniów ze szkół z terenu gminy Leśnica. Dodała, iż na wyniki egzaminu na pewno wpływ miał okres nauczania zdalnego, trwający od 12 marca br. do końca roku szkolnego. Uczniowie w ramach przygotowania przed samym egzaminem mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami, lecz ich zakres był niewspółmierny do ich potrzeb.

Ponadto podała liczbę placówek prowadzonych przez gminę oraz  liczbę dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, przedszkolnych i żłobków. Dodała, iż patrząc na ostatnie 4 lata, liczba dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Leśnica wykazuje tendencję wzrostową, lecz liczebność oddziałów w gminie pozostaje na niezmienionym poziomie.

Odniosła się również do wysokości środków otrzymanych z budżetu gminy na materiały edukacyjne oraz podręczniki dla uczniów  oraz o przydzielonych przez burmistrza stypendiach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:33)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Przewodniczący obrad zarządził krótką przerwę w celu wprowadzenia zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i w konsekwencji do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok, spowodowanych koniecznością wprowadzenia w okresie międzysesyjnym dodatkowych dochodów do budżetu gminy.

Krótka przerwa w celu wprowadzenia projektów uchwał.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (15:40)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Marek Nowak, Roland Reguła, Maria Reinert, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXII/140/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (15:40)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok i zarządził głosowanie w kwestii podjęcia projektu uchwały.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (15:46)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Rudolf Gajda, Ryszard Froń, Teresa Kwoczała, Maria Reinert, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Tomasz Sitnik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Krzysztof Pospieschczyk, Ryszard Golly

Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę Nr XXII/141/20 w sprawie zmian budżetu i  w  budżecie gminy na 2020 rok.

6. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok (15:46)

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

1) radny – przewodniczącemu rady gminy,

2) wójt (burmistrz), przewodniczący rady gminy – wojewodzie,

3) zastępca wójta (burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi (burmistrzowi).

Osoby, które otrzymują oświadczenia majątkowe zobowiązane są do przekazania jednego egzemplarza urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie (w naszym przypadku urzędami, do których kieruje się oświadczenia majątkowe są urzędy skarbowe: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie –Koźlu i w Krapkowicach). Wszystkie podmioty, które otrzymały oświadczenia majątkowe dokonują ich analizy i przedstawiają radzie gminy informację w tym zakresie.  W związku z powyższym do tut. rady wpłynęły następujące analizy oświadczeń majątkowych:

1. analiza Wojewody Opolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Burmistrza Leśnicy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2019 rok, w której Wojewoda stwierdził, iż oświadczenia te zostały złożone na aktualnym druku, w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa. Analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie.

2. analiza z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez przewodniczącego rady, radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak również kierowników referatów występujących jako osoby, które w imieniu burmistrza wydają decyzje administracyjne. Z analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez urząd skarbowy wynika, że wszystkie osoby o których wcześniej wspomniano, złożyły swoje oświadczenia majątkowe w terminie określonym ustawą. Terminowość złożenia oświadczeń została ustalona zgodnie z datami złożenia właściwemu organowi, umieszczonymi na oświadczeniach. W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono drobne nieprawidłowości, które zostały opisane przy każdej osobie składającej oświadczenie majątkowe.

3. analiza Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2019 z której wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie oraz w komplecie. Analiza merytoryczna treści złożonych oświadczeń majątkowych nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. W kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym. 

4. analiza Burmistrza Leśnicy dotycząca oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, skarbnika gminy, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak również kierowników referatów, którzy występują jako osoby, które w imieniu burmistrza wydają decyzje administracyjne. Burmistrz Leśnicy stwierdził, iż wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych wywiązały się z tego obowiązku. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, co potwierdzono datownikiem na dokumentach. W kilku oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym.

Z powyższych analiz wynika, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zarówno wojewodzie, przewodniczącemu rady, jak i burmistrzowi złożyły swoje oświadczenia w terminie i w komplecie. Ponadto analizy merytoryczne tych oświadczeń nie wykazały naruszeń przepisów prawa.  Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się do wglądu w Referacie Organizacji.

Dodał, iż do dnia dzisiejszego do tut. rady nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu i Krapkowicach.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (15:51)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym na terenie gminy prowadzone były następujące przedsięwzięcia:

-odebrano pozwolenie na przebudowę Klubu Wiejskiego w miejscowości Kadłubiec,

-zakończono rozbiórkę budynku mieszkalnego w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Raszowa,

-rozesłano zapytania ofertowe do firm na wykonanie dokumentacji technicznej hali sportowej w miejscowości Raszowa,

-podpisano umowę na remont kapliczki przy ulicy Żyrowskiej w Leśnicy,

-zakończono tworzenie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Poręba,

-wyczyszczono mur na Placu Targowym w Leśnicy, który pokryty był napisami,

-rozpoczęto procedurę renowacji figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na Rynku w Leśnicy,

-w trakcie realizacji jest zadanie dot. remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 105811 O ulica Stawowa w Leśnicy,

-w trakcie realizacji jest zadanie dot. remontu drogi gminnej nr 105884 O ulica Wiejska II w Porębie, działka nr 281,

-w trakcie realizacji jest wykonanie centralnej części terenu publicznego obok remizy straży pożarnej w miejscowości Zalesie Śląskie,

-uzupełniono wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu dot. budowy kanalizacji,

-odbyło się spotkanie z Dyrektorem firmy Tauron w Opolu dotyczące zasilania w energię elektryczną strefy inwestycyjnej w Krasowej,

-13 października odbyło się posiedzenie Zarządu "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

-trwają prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Leśnica na rok 2021,

-w ostatnim czasie odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami partnerskiej gminy Hirschaid.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. (15:56)

Przewodniczący obrad informuje, że w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

  • w dniu 7 października br. wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 września 2020 r. w sprawie udzielenia informacji, czy uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIV/173/13 i XLVIII/253/14 zostały zmienione w związku ze skierowaniem przez Prokuratora wniosku w dniu 13 sierpnia 2019 r.,
  • w dniu 14 października br. wpłynęło pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przedstawienia opinii do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • w dniu 16 października br. wpłynęło pismo Rady Sołeckiej z miejscowości Poręba dotyczące przebudowy publicznej drogi gminnej wraz z budową chodnika – ul. Wiejska w Porębie, na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Op.- Kędzierzyn-Koźle do skrzyżowania z ul. Strzelecką.

9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym. (15:57)

Przewodniczący obrad informuje, że w okresie międzysesyjnym:

  • w dniu 30 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
  • w dniu 6 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radna Pani Maria Reinert Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż tematyka posiedzenia dotyczyła analizy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego  w Leśnicy”.

Następnie Przewodniczący obrad, w zastępstwie za Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Rudolfa Gajdę, przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 2020 roku.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (16:04)

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 22 października br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich dotyczące Uchwały Nr 113/II/2020 Zgromadzenia tego Związku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”. W związku z tym, że rada gminy w terminie 30 dni od doręczenia tejże uchwały winna zająć stanowisko w kwestii ewentualnego wniesienia sprzeciwu w stosunku do proponowanych zmian statutu zaistniała potrzeba przedstawienia przedmiotowej sprawy na dzisiejszej sesji.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił wyżej wymienioną uchwałę.

Przewodniczący obrad poinformował, iż przyjęta zmiana statutu umożliwia rozszerzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” o inne zainteresowane Powiaty i Gminy w związku z rozszerzeniem komunikacji publicznej. W obecnym kształcie statut Związku ogranicza możliwości rozszerzenia, gdyż członkami mogą być tylko Powiat Strzelecki oraz Gminy wchodzące w jego skład. Dynamiczny rozwój transportu publicznego determinuje potrzebę rozwoju Związku na przyszłość, co powyższa zmiana umożliwia. Zmiana statutu umożliwi rozszerzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” o Gminę Krapkowice, Gogolin oraz Zdzieszowice. Wszystkie trzy gminy zwróciły się z prośbą o przyjęcie w poczet Członków Związku, a następnie podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”. Z tytułu przyłączenia zainteresowanych gmin Członkowie Związku nie będą ponosić większych kosztów, gdyż wszystkie trzy gminy mają wysokie przychody taryfowe.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy akceptują  wprowadzenie proponowanej zmiany i nie wnoszą żadnego sprzeciwu do uchwały zmieniającej statut związku?

Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący obrad odczytał po kolei nazwiska radnych i poprosił o akceptację zmian do statutu związku.

1. Tomasz Sitnik

2. Marek Nowak

3. Ryszard Froń

4. Roland Reguła

5. Rudolf Gajda

6. Krzysztof Walusz

7. Beata Socha

8. Wiktor Barteczko

9. Teodor Wyschka

10. Krzysztof Piechota

11. Zygmunt Pakosz

12. Maria Reinert

13. Teresa Kwoczała

 

Wszyscy z 13 Radnych biorących udział w sesji Rady Miejskiej zaakceptowali zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”.

 

Następnie Radny Pan Tomasz Sitnik zaproponował, aby zlecić przegląd oświetlenia na Rynku w Leśnicy oraz przy budynku Mniejszości Niemieckiej, ponieważ jeden z mieszkańców zgłosił, iż lampy nie świecą prawidłowo.

Radny Pan Rudolf Gajda poinformował, iż po ulewnych deszczach woda, która płynie wzdłuż cmentarza w Leśnicy, z górnej do dolnej bramy, w pewnym momencie spływa między groby, co stwarza problem.

11. Zamknięcie sesji. (16:15)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XXII Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

 

Zakończono sesję (16:15)

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                 Ryszard Froń

 

PDFProtokół nr XXII z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku.pdf