Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 17/2020/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 28 października 2020 roku

PROTOKÓŁ Nr 17/2020/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 28 października 2020 roku

 

Obecni: wg listy obecności.

Porządek obrad:

  1. Stan budynków komunalnych, plany remontowe i inwestycyjne.
  2. Analiza wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej.

 

Ad. pkt 1

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, że Zakład jest zarządcą budynków gminnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminny, w skład którego wchodzą lokale mieszkalne stanowiące 118. Łączna powierzchnia tych lokali wynosi 6 192,27 m2. W ogólnej liczbie lokali 7 mieszkań stanowią lokale socjalne, 2 lokale przeznaczone są na czas trwania stosunku pracy, natomiast jeden lokal jest utrzymywany jako pomieszczenie tymczasowe. Ponadto Zakład zarządza lokalami użytkowymi w ilości 42 pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową tj. sklepy, garaże, jak również na funkcjonowanie przedszkoli i świetlic wiejskich w gminie Leśnica.

Podkreśliła, że większość budynków zasobu mieszkaniowego wskazuje na znaczny stopnień zużycia technicznego.

Następnie poinformowała, że w bieżącym roku został sprzedany budynek należący do zasobów mieszkaniowych w Leśnicy przy ulicy 1 Maja 7, w którym znajdowały się 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 135,40 m2.

Obiekty, którymi zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy są utrzymywane ze środków pozyskanych z tytułu czynszu. Roczna kwota z tego tytułu wynosi w granicach 400 000,00 złotych. Podkreśliła także, że na podstawie potrzeb określonych w Wieloletnim planie gospodarowania mieszkaniowym zasobem, gmina Leśnica przekazuje na rzecz Zakładu środki finansowe na cele remontowe. Przedmiotowe środki są przekazywane w formie dotacji przedmiotowej jako dopłata do m2 powierzchni lokali mieszkalnych. W ramach przedmiotowych środków Zakład prowadzi przede wszystkim działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszającym się i niezagrażającym zdrowiu i życiu lokatorów. Do podstawowych czynności wymaganych przepisami prawa w tym zakresie należą przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne.

Ze względu na stan techniczny budynków od lat sukcesywnie przeprowadzane są remonty (wymiana) instalacji elektrycznych. Ponadto ze względu na pogarszający się stan przewodów kominowych i niewystarczającą ilość kanałów dymowych i wentylacyjnych w tych lokalach, w miejsce tradycyjnego ogrzewania węglowego wykonywana jest nowa instalacja elektryczna dostosowana do ogrzewania piecami kumulacyjnymi.

Jednocześnie podkreśliła, że sukcesywnie remontowane są dachy i elewacje budynków. Jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego przy ulicy Brzegowej 3. Ponadto od kilku lat realizowane są remonty  pod kątem wyposażenia lokali w łazienki.

W ramach wydatków inwestycyjnych gminy planuje się remont budynków komunalnych w Leśnicy przy ulicy Kościelnej 1 i 3. Zakres prac przewiduje remont dachu, wykonanie elewacji oraz zmianę sposobu ogrzewania budynku. Ponadto planuje się kompleksowy remont budynku przy Placu Marka 2 i 3 w Leśnicy.

Dotychczas przeprowadzono także remonty przewodów kominowych przy ulicy Bocznej 1 w Leśnicy celem ich uszczelnienia. Jednocześnie w tym samym budynku wykonano remont instalacji elektrycznej w celu zainstalowania urządzeń pod ogrzewanie elektryczne. Obecnie trwa remont lokali mieszkalnych przy ulicy Brzegowej i Góry Św. Anny w Leśnicy. Rozpoczęto również remont budynku przy ulicy Brzegowej 3 w Leśnicy, który polega na odnowieniu elewacji. Natomiast od przyszłego tygodnia będą prowadzone remonty instalacji na klatkach schodowych w budynkach przy Placu Narutowicza 1 i 29 w Leśnicy. Przewiduje się także  remont klatek polegający na  uzupełnieniu tynku i ich odmalowaniu.

 

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza nadmienił, iż generalnie w budynkach komunalnych występuje problem z instalacją elektryczną, jak również wentylacją. W celu bezpiecznego użytkowania z tych obiektów podejmowane są działania prowadzące do minimalizacji występowania zagrożeń.

 

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem o zaawansowanie prac związanych z remontem budynków przy ulicy Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy?

Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej poinformowała, że w przedmiotowym temacie są prowadzone czynności dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Pani Teresa Ciecior nadmieniła, że remont przedmiotowego budynku jest przewidziany do realizacji w przyszłym roku.

 

 

Ad. pkt 2

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań gminy, jak również zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotą 11 904 987,67 złotych. W pierwszym półroczu 2020 roku na pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą i rodzinę wydano kwotę 5 332 291,01 złotych.

Natomiast na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 4 534 289,70 złotych na plan 9 959 438,67 złotych.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg rozdziałów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej prezentuje informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Krzysztof Piechota zwrócił się z zapytaniem, czy  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy świadczy usługi w zakresie pomocy osobom starszym lub samotnym?

Podkreślił, iż pod koniec ubiegłego roku zgłaszał potrzebę zaopiekowania się samotną mieszkanką Zalesia Śląskiego. W związku z tym zapytał, czy temat ten został rozpoznany?

Pani Joanna Izbicka wyjaśniła, iż w powyższym celu Ośrodek zatrudnia jedną opiekunkę. Osoba ta opiekuje się potrzebującymi na terenie miasta Leśnica. Z uwagi, iż opiekunka nie dysponuje prawem jazdy jest problem, aby dotrzeć do miejscowości sąsiednich. Poruszony przez pana radnego temat nie został rozpoznany z uwagi na braki kadrowe spowodowane przebywaniem pracownic Ośrodka na zasiłkach opiekuńczych w związku z trwającą pandemią. Jednocześnie dodała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy czyni starania w celu zatrudnienia osób zainteresowanych niesieniem pomocy samotnym i potrzebującym mieszkańcom z terenu gminy Leśnica.

 

Ad. pkt 3

Pan Ryszard Froń poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo – Gospodarczej, które odbyło się w dniu 21 września br. zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wysokości środków finansowych przeznaczonych w ubiegłym roku na działania promocyjne gminy Leśnica. Z uwagi na brak danych w tym zakresie, pracownik na stanowisku pracy do spraw kultury przedmiotową informację przygotował na dzisiejsze posiedzenie.

Z uzyskanej informacji wynika, że na realizację działań promocyjnych gminy Leśnica w 2019 roku w ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 80 753,38 złotych.

 

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 17/2020/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 28 października 2020 roku.pdf